Sanskrit Index

°cchānāmatantra      K 428

°cchāparivarta(sūtra)      K 48

°gatikā-      K 597

°kadharmaparyāyapravartanena      K 546

°kaśāstrakārikā      K 582

°Kāvyākaraṇasūtra      K 415

°kṣetranirdeśanavyūha      K 458

°mādhya(sūtra)      K 410

°mādikalparājasūtra      K 1256

°mivyākhyāna      K 550

°paramādyamantrakalpakhaṇḍa      K 1256

°pratahārya°      K 22(22)

°ṣanāmasūtravyākhyāna      K 560

°śapramāṇaśāstra      K 607

°sarāvidyārājñī°      K 454

°sarvagati°      K 1161

°śāstravyākhyā      K 600

°śatikā      K 582

°siddha°      K 602

°śrīparivarta      K 12

°tadharmaparyāya      K 497

°tāmañjuśrīparivartāparaparyāyā      K 10

°tanirdeśasūtra      K 8

°thanāmadhāraṇī      K 292

°vaipulyasūtrendrarāja      K 427

°vartacakrasūtra      K 135

°vikāra      K 265

°yabhāṣya      K 576

°yadhāraṇī      K 288

°yatāvatāramudrāsūtra      K 138

(Abhidharma)dharmaskandha(pādaśāstra)      K 945

(Abhidharma)dhātukāya(pādaśāśtra)      K 948

(Abhidharma)jñānaprasthānaśāstra      K 943, K 944

(Abhidharma)mahāvibhāṣa(śāstra)      K 952

(Abhidharma)Nyāyānusāraśāstra      K 956

(Abhidharma)prakaraṇapāda(śāstra)      K 949, K 950

(Abhidharma)saṅgītīparyāya(pādaśāstra)      K 946

(Abhidharma)vibhāṣā(śāstra)      K 951

(Abhidharma)vijñānakāya(pādaśāstra)      K 947

Abhidharmahṛdaya(śāstra)      K 959

Abhidharmahṛdayaśāstra      K 958

Abhidharmakośakārikā      K 954

Abhidharmakośaśastra      K 955

Abhidharmakośaśāstra      K 953

Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya      K 957

Abhidharmāmṛta(rasaśāstra)      K 961

Abhidharmasamuccaya      K 572

Abhidharmasamuccayavyākhyā      K 576

Abhidharmāvatāraprakaraṇā      K 964

Abhiniṣkramaṇa(sūtra)      K 468

Abhiniṣkramaṇasūtra      K 802

Acintyabuddhaviṣayanirdeśa(sūtra)      K 43

Acintyabuddhaviṣayānirdeśa(sūtra)      K 22(35)

Acintyaprabhāsanirdeśa      K 381

Adbhutadharmaparyāyasūtra      K 236, K 237

Adbhutadharmparyāya      K 383

(Adhy)ardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra      K 1275

(Adhya)Ardhaśātikaprajñāpāramitāsūtra      K 1256

Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra      K 1(10), K 18, K 1189

Adhyāśayasañcodana(sūtra)      K 22(25), K 37

Advayasamatāvijayakalparāja      K 1434

Agrapradīpadhāraṇī(vidyārāja)(sūtra)      K 1108

Agrapradīpadhāraṇīvidyaraja(sūtra)      K 347, K 348, K 349, K 350

Ajātaśatrukaukṛtyavinodana(sūtra)      K 175, K 179, K 180, K 1408

Ākāśagarbhadhāraṇī      K 1230e

Ākāśagarbhasūtra      K 61, K 62, K 63

Akṣaraśatakavṛtti      K 631

Akṣayamati(nirdeśa)sūtra      K 70, K 71

Akṣayamatiparipṛcchā(sūtra)      K 22(45)

Akṣobhyatathāgatasyavyūha(sūtra)      K 22(6)

Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra      K 27

Ālambanaparīkṣā      K 628, K 629

Alpākṣarā(prajñāpāramitā)sūtra      K 1090

Amoghapāśahṛdaya(sūtra)      K 288, K 289

Amoghapāśahṛdayadhāraṇī(sūtra)      K 1456

Amoghapāśahṛdayasūtra      K 287, K 1353

Amoghapāśakalparāja(sūtra)      K 287

Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha(sūtra)      K 213, K 214, K 215

Anandagarbhāvakrāntinirdeśa(sūtra)      K 22(14)

Anantamukhapariśodhananirdeśaparivarta(sūtra)      K 22(2)

Anantamukhasādhakadhāraṇī(sūtra)      K 324, K 325, K 326, K 327, K 328, K 329, K 330, K 331, K 1279

Anavataptanāgarājaparipṛcchāsūtra      K 407

Angulimālīyasūtra      K 708

Aṅgulimālīyasūtra      K 410, K 727

Anityatāsūtra      K 870, K 1112

Antarābhava(sūtra)      K 414

Anuttaramūlamahāsankhyavajrāmoghasamayamahātantrarajasūtra      K 1256

Aparimitaguṇānuśaṁsādhāraṇī(sūtra)      K 1224i

Aparimitāyur(dhāraṇī)sūtra      K 1089

Aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī      K 443

Aparimitāyus-sūtraśāstra      K 565

Arśapraśamanasūtra      K 866

Arthavargīyasūtra      K 800

Arthavighuṣṭasūtra      K 717, K 725

Arthaviniścayadharmaparyāyasūtra      K 1250

(Ārya)tārābhaṭṭarikāyanāmāṣṭottaraśataka(sūtra)      K 1120

Aśokadattavyākaraṇa(sūtra)      K 22(32), K 40

Aśokarājasūtra      K 1013

Aśokarājāvadāna      K 1017

Aṣṭabuddhaka(sūtra)      K 271, K 276, K 282, K 286

Aṣṭādaśasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra      K 1(3)

Aṣṭadaśaśūnyatāśāstra      K 580

Aṣṭamahāsthānacaityastotra      K 1228a

Aṣṭamahāsthānacaityavandanāstava      K 1228b

Aṣṭamaṇḍalaka(sūtra)      K 1215

Aṣṭamaṇḍalaka°      K 282

Aṣṭamaṇḍalakasūtra      K 1304

Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā      K 1423

Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra      K 1(4), K 1(5), K 5, K 6, K 7, K 9

Aṭānāṭīyamasūtra      K 1185

Ātānātīyasūtra      K 1307

Avadānaśataka      K 981

Avaivartikacakrasūtra      K 135, K 136, K 137

(Avalokiteśvaraguṇa)kāraṇḍavyūhasūtra      K 1088

Avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī      K 308

Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇī(sūtra)      K 309, K 310

Avalokiteśvaramātādhāraṇīsūtra      K 1239

Avalokiteśvaranāmāṣṭaśataka(sūtra)      K 1122

Avalokiteśvarasāhasrikabhujalocaṇanirmāṇavistarāparipūrṇasaṅgamahākāruṇikadhāraṇī      K 294

Avikalpapraveśadhāraṇī(sūtra)      K 1438

Āyuṣparyantasūtra      K 1105

Bahudhātukasūtra      K 1254

Bhadracaryapraṇidhāna      K 1029

Bhadracaryāpraṇidhānarāja      K 1282

Bhadrakalpāvadāna      K 387

Bhadrakalpikasūtra      K 387

Bhadrakārātrī(sūtra)      K 459

Bhadramāyākāraparipṛcchā(sūtra)      K 22(21), K 34

Bhadrapalāśreṣṭhiparipṛcchā(sūtra)      K 49

Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā(sūtra)      K 22(39)

Bhadrapālasūtra      K 66, K 67, K 68, K 69

Bhagavanbhaiṣajya*      K 177

Bhagavatīprajñā      K 20

Bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya(sūtra)      K 1427

Bhagavatīprajñāparamitānavaślokapiṇḍārtha      K 1478

Bhagavatīprajñāpāramitāpañcaśatikasūtra      K 1192

Bhagavatīprajñāpāramitāvajracchedikāsaptārthaṭika      K 555

Bhaiṣajyagurupūrvapraṇidhānaviśeṣavistara(sūtra)      K 176

Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhāsapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara(sūtra)      K 177

Bhaiṣajyarājabhaiṣajyasamudagata(bodhisattvasūtra)      K 379

Bhāsabodhisattvanirdeśasūtra      K 381

Bhāvanākrama      K 119

Bhavasaṅkrantiśāstra      K 1433

Bhavasaṅkrāntisūtra      K 264, K 266, K 494

Bhiśajupamānasūtra      K 1446

Bimbisārapratyudgamanasūtra      K 1243

Bodhi(sattva)caryāvatāra      K 1121

Bodhicittabhāvanā      K 1205

Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī(sūtra)      K 1299

Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra      K 1290

Bodhipakṣanirdeśa(sūtra)      K 1099

Bodhisambhāraśāstra      K 585

Bodhisattvabhūmi      K 523, K 524, K 570

Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi      K 65

Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi(sūtra)      K 60

Bodhisattvacaryānirdeśa(sūtra)      K 1227

Bodhisattvacāryanirdeśa(sūtra)      K 532

Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa(sūtra)      K 162, K 163

Bodhisattvapiṭaka      K 1487

Bodhisattvapiṭaka(sūtra)      K 22(12)

Bodhisattvāvalokiteśvarasahasrabhujanatrisigmahākaruṇikacittavistaraparipūrṇanāmadhāraṇī      K 292

Brahmajālasūtra      K 527, K 659, KS 77

Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā(sūtra)      K 142, K 143, K 144

Buddakṣepana      K 238, K 239

(Buddha)avataṁsakasūtra      KS 15, KS 17

(Buddha)avataṃsakasūtra      K 79, K 80

Buddhabhūmi(sūtra)      K 460

Buddhabhūmisūtraśāstra      K 554

Buddhacarita      K 980

Buddhahṛdayadhāraṇī      K 1134

Buddhahṛdayadhāraṇī(dharmaparyāya)      K 444

Buddhamakuṭasūtra      K 1479

Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa(sūtra)      K 394

Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha(sūtra)      K 529

Buddhasaṅgītisūtra      K 384

Caityapradakṣiṇagātha(sūtra)      K 486

Cakṣurviśodhanavidyā      K 438g, K 1301

Candanāṅganāmadhāraṇī (sūtra)      K 1224d

Candraprabhabodhisattva(sūtra)      K 466

Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna(sūtra)      K 1173

Candraprabhakumāra(sūtra)      K 219, K 220, K 234

Candrasūtra      K 650

Candropamasūtra      K 1447

Candrottarādārikāparipṛcchāsūtra      K 415

Catuḥśataka      K 582

Catuḥsatyaśāstra      K 974

Catuḥsatyasūtra      K 649, K 673

Caturdārakasamādhisūtra      K 108, K 109

Caturdharmakasūtra      K 246, K 247

Catuṣkanirhārasūtra      K 485

Cundīdevīdhāraṇī(sūtra)      K 314, K 315, K 1338

Damamūka(nidānasūtra)      K 983

Dānādhikāra(mahāyāna)sūtra      K 1176

Dārikāvimalaśraddhāparipṛcchā(sūtra)      K 22(40)

Daśabalasūtra      K 1386, K 1473

Daśabhūmidhāraṇī      K 287

Daśabhūmikasūtra      K 89, K 98, K 1388

Daśabhūmikasūtraśāstra      K 550

Daśabuddhaka(sūtra)      K 22(34)

Daśacakrakṣitigarbha(sūtra)      K 57, K 58

Daśadharma(ka)(sūtra)      K 28

Daśadharmaka(ka)(sūtra)      K 22(9)

Daśadigandhakāravidhvaṃsana(sūtra)      K 464

Daśākuśalakarmapathanirdeśa      K 1491

Devarājapravaraprajñāpāramitāsūtra      K 1(6)

Devatāsūtra      K 881

Dhāraṇīsaṃgrāha      K 308

Dhāraṇīsamuccaya(sūtra)      K 308

Dharmacakrapravartanasūtra      K 730, K 741

Dharmacakrasūtra      K 730

Dharmadhātuprakṛti-asambhedanirdeśa(sūtra)      K 22(8)

Dharmadhātustotra      K 1115

Dharmaguptabhikṣukarman      K 923

Dharmaguptabhikṣuṇīkarman      K 919

Dharmaguputa(ka)vinaya      K 896

Dharmapāda      K 982, K 1020, K 1021, K 1119

Dharmasaṃgītisūtra      K 404, K 404

Dharmasamuccaya      K 1494

Dharmasangraha(sūtra)      K 1124

Dharmaśarīrasūtra      K 1249

Dhuajagra(sūtra)      K 650

Dhvajāgra(sūtra)      K 650

Dhvajāgrakeyūrā(sūtra)      K 1162

Dhvajāgrakeyūrādhāraṇī      K 1093

Dīrghāgama(sūtra)      K 647

Dīrghanakhaparivrājakaparipṛcchā(sūtra)      K 869

Divyāvadana      K 370

Dṛṣtāntapaṅkti      K 587

Drumakinnararājaparipṛcchā(sūtra)      K 129, K 130

Dvādaśabuddhaka(sūtra)      K 301, K 302

Dvādaśanikāyaśāstra      K 579

Ekākṣaroṣṇīsacakrarājayogakalpa      K 1320

Ekaślokaśāstra      K 632

Ekottarāgama(sūtra)      K 649

Gagaṇagañjaparipṛcchā(sūtra)      K 1339

Gaṇḍavyūha      KS 52

Gaṇḍavyūhasūtra      K 102, K 104, K 1262, KS 16

Gaṇḍīstotragāthā      K 1175

Gaṅgottaraparipṛcchā(sūtra)      K 22(31)

Garbhāvakrāntinirdeśa(sūtra)      K 22(13), K 30

Garuḍapaṭalaparivarta      K 1352

Gayāśīrṣasūtra      K 222, K 223, K 224, K 225

Gayāśīrṣasūtraṭīka      K 560

Ghanavyūhasūtra      K 417, K 1344

Grahamātṛkādhāraṇī(sūtra)      K 1180

Guhyagarbharāja      K 1462

Guhyasamayagarbharāja      K 1454

Guṇaratnasaṅkusumitaparipṛcchā(sūtra)      K 22(34)

Gurupañcāśikā      K 1493

Hastavālaprakaraṇa      K 637, K 643

Hastikakṣyā(sūtra)      K 184, K 185

Hetuvidyānyāyadvāra      K 604

Hetuvidyānyāyapraveśa(tārka)śāstra      K 607

Hiraṇyavatīdhāraṇī(sūtra)      K 1166

Itivṛttakasūtra      K 803

Jambhalajalendrayathālabdhakalpa(sūtra)      K 1153, K 1154

Jāṅgulīnāmavidyā      K 1296

Jātaka(sūtra)      K 799

Jinaputrārthasiddasūtra      K 207

Jñānolkādhāraṇī(sūtra)      K 476

Jñānolkādhāraṇīsarvadurgatipariśodhanī(sūtra)      K 1161

Jñānolkanāmadhāraṇīsarva(dur)gatipariśodhaī      K 476

Jyotiṣka(sūtra)      K 505

Jyotiṣkāvadāna      K 1437

Kalpanālaṃkṛtikā      K 587

Kalpanāmaṇḍitikā      K 587

Kalyāṇamitrasevana(sūtra)      K 650

Kanakavarṇapūrvayoga(sūtra)      K 370

Kanakavarṇāvadāna      K 370

Karatalaratna      K 620

Karmasiddhiprakaraṇa      K 602, K 603

Karmāvaraṇapratipraśrabdhi(sūtra)      K 541, K 543

Karmāvaraṇaviśuddhisūtra      K 525

Karmavibhaṅgadharmagrantha      K 695

Karuṇāpuṇḍarīkasūtra      K 125, K 126

Kāśyapaparivarta(sūtra)      K 22(43), K 52, K 53, K 1123

Kauśikaprajñāpāramitāsūtra      K 1190

Kāyatrayastotra      K 1225, K 1228c

Kośabhāsya      K 953

Krodhavijayakalpaguhyatantra      K 1208

Kṣāmārabodhisattvasūtra      K 359

Kṣemaṅkāraparipṛcchā(sūtra)      K 359

Kṣemavatīvyākaraṇa(sūtra)      K 492

Kumāraḍṛṣtānta(sūtra)      K 650

Kuśalamūlasamparigraha(sūtra)      K 396

Kusumasañcayasūtra      K 371

Kūṭāgārasūtra      K 1101

Lakṣaṇānusāraśāstra      K 962

Lalitavistara(sūtra)      K 111, K 112

Laṅkāvatārasūtra      K 159, K 160, K 161

Lokadharaparipṛcchā(sūtra)      K 145, K 146

Lokānusamānā-avatāra-sūtra      K 361

Lokānuvartanasūtra      K 361

Madhyamāgama(sūtra)      K 648

Madhyamakavṛtti      K 119

Madhyāntavibhaṅgabhāṣya      K 597, K 601

Madhyāntavibhāṅgakārikā      K 599

Mahā(rakṣā)mantrānusāriṇīsūtra      K 1102

(Mahā)ratnakūṭa      K 22

Mahābalasūtra      K 1097

Mahābalavajrakrodha(sūtra)      K 1266

Mahābherihārakaparivarta(sūtra)      K 416

Mahādaṇḍadhāraṇī(sūtra)      K 1104

Mahādhāraṇī(sūtra)      K 1164

Mahāgovindiya(sūtra)      K 1453

Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra      K 110

Mahālalikāparipṛcchā(sūtra)      K 216, K 217, K 218

Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī(sūtra)      K 422, K 430, K 1298

Mahāmati(sūtra)      K 499

Mahāmāyāsūtra      K 373

Mahāmāyūrī(vidyārājñī)      K 1375

Mahāmāyūri(vidyārājñī)-(sūtra)      K 303, K 304, K 305, K 306, K 307

Mahāmayūrī(vidyārājñī)(sūtra)      K 1293

(Mahāmāyūribhāṣitapraṇidhānasatyavākya)      K 303

Mahāmeghasūtra      K 164, K 165, K 166, K 167, K 1294

Mahānidānasūtra      K 1410

Mahāparinirvāṇasūtra      K 105, K 106, K 107, K 483, K 652, K 653, K 654, K 1403

Mahāprajñāpāramitāśāstra      K 549

Mahāprajñāpāramitāsūtra      K 1

Mahāprātihāryanirdeśa(sūtra)      K 22(22)

Mahāpratisarādhāraṇī(sūtra)      K 454, K 1349

Mahāpuruṣaśāstra      K 615

Mahāsahasrapramardanasūtra      K 1096

Mahāsahasrapramardanībhāṣitapraṇidhāna      K 1096

Mahāsahasrapramardanībhāṣitasvastyayanagāthā      K 1096

Mahāsamāja(sūtra)      K 1179

Mahāsaṅghabhikṣuṇivinaya      K 900

Mahāsaṅghikavinaya      K 889

Mahāśrīsūtra      K 1288

(Mahāvaipulyamahā)sannipātasūtra      K 56

Mahāvairocana(abhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya)-(sūtra)      K 427

Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī      K 1150

(Mahāyāna)sūtralāṃkāraśāstra      K 586

Mahāyānābhidharmasaṅgītiśāstra      K 572

Mahāyānābhisamaya(sūtra)      K 151, K 152

Mahāyānalakṣaṇasamuccaya      K 1435

Mahāyānasaṅgraha      K 588, K 591, K 592

Mahāyānasaṅgrahabhāṣya      K 593, K 594

Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya      K 590

Mahāyānasaṅgrahopanibandhana      K 595

Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra      K 644

Mahāyānaśraddhotpādaśāstra      K 616, K 623

Mahāyānavatāra      K 621

Mahāyānavimśaka      K 1445

Mahāyānopadeśa(sūtra)      K 74

Mahīśāsakakarman      K 916

Mahīśāsakavinaya      K 895

Maitreyamahāsiṃhanāda(sūtra)      K 22(23)

Maitreyaparipṛcchā(sūtra)      K 22(42), K 51

Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa(ka)(sūtra)      K 22(41), K 50

Maitreyaparipṛcchopadeśa      K 551

Maitreyapratijñādhāraṇī (sūtra)      K 1224g

Maitreyavyākaraṇa(sūtra)      K 196, K 198, K 199

Maitrībhāvanāsūtra      K 649, K 756

Mālikasūtra      K 410

Maṇḍalāṣṭasūtra      K 497

Mandhātāvadāna      K 1469

Maṅgalāṣṭaka(sūtra)      K 493

Maṇibhadradhāraṇīsūtra      K 1238b

Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha(sūtra)      K 22(15), K 31

Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra      K 1341

Mañjuśrīmūlakalpa      K 1138

Mañjuśrīnāmāṣṭaśataka      K 1178

Mañjuśrīnirdeśa(sūtra)      K 485

Mañjuśrīparipṛcchā(sūtra)      K 244, K 245, K 412, K 1211

Mañjuśrīparivarta      K 10

Mañjuśrīvihārasūtra      K 265, K 267

Mañjuśrīvikrīḍitasūtra      K 186, K 187

Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta=(sūtra)      K 463

Mārīcīdhāraṇī(sūtra)      K 311, K 1156, K 1354, K 1377

Mātangīsūtra      K 759, K 762, K 764, K 766

Māyājālamahātantra      K 1220

Māyopamasamādhisūtra      K 376, K 1450

Mekhalādhāraṇī(sūtra)      K 1158, K 1439

Miliṇḍapañha      K 1002

Mu lien wen chieh lü chung wu po ching chung shih      K 929

Mukhaikādaśavidyāmantrahṛdayanāmadhāraṇī      K 309

(Mūla)madhyamakaśāstra      K 577

Mūlaparidhara      K 396

(Mūlasarvāstivāda)Bhikṣuṇīprātimokṣasūtra      K 897

(Mūlasarvāstivāda)Bhikṣuṇīvinayavibhaṅga      K 892

(Mūlasarvāstivāda)ekaśatakarman      K 914

(Mūlasarvāstivāda)nidānamātṛkā      K 894

(Mūlasarvāstīvāda)Pratimokṣasūtra      K 898

(Mūlasarvāstivāda)vinayakārikā      K 925

(Mūlasarvāstivāda)vinayakṣudrakavastu      K 893

(Mūlasarvāstivāda)vinayanidānamātṛkākārikā      K 927

(Mūlasarvāstivāda)Vinayavibhaṅga      K 891(XXII:1)

(Mūlasarvāstivāda)Vinayayasangraha      K 934

Nāgaśrīparipṛcchāsūtra      K 1(8)

Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra      K 12

Nairātmyaparipṛccha(sūtra)      K 1492

Nairātmyaparipṛcchānirdeśa      K 1128

Nāmasaṅgīti      K 1419

Nandapravrajyāsūtra      K 728

Nandimitrāvadāna      K 1046

Nandopanandanāgarājadamanasūtra      K 780

Ni chieh mo      K 924

Nidānasūtra      K 259, K 269, K 1245

Nīlakaṇṭha(ka)(sūtra)      K 292, K 293, K 294

Nīlakaṇṭhanāmadhāraṇī      K 1270

Nirayasūtra      K 712

Nirvāṇaśāstra      K 567

Niyatāniyata(gati)mudrāvatārasūtra      K 138, K 139

Nyāyadvāra      K 604

Nyāyadvāratarkaśāstra      K 604

Nyāyamukha      K 604, K 606

Nyāyapraveśa      K 607

Padmacintāmaṇidhāraṇī(sūtra)      K 295, K 296, K 297, K 298

Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra      K 1149

Pañcākṣaradhāraṇīkārikā      K 1345

Pañcapāramitānirdeśa      K 1(11), K 1(12), K 1(13), K 1(14), K 1(15)

Pañcaśatikāprajñāpāramitā(sūtra)      K 1485

Pañcaśatikāprajñāpāramitāsūtra      K 12

Pañcaskandhaprakaraṇa      K 619

Pañcaskandhaprakaraṇavaibhāṣya      K 618

Pañcavastukavibhāṣa      K 970

Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra      K 1(2), K 2, K 3, K 4

Paramārthadharmavijayasūtra      K 202, K 203

Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa(sūtra)      K 537, K 539, K 540

Paramitaguṇānuśaṃsādhāraṇī      K 474b

Pariṇāmacakra(sūtra)      K 1387

Parṇaśavarīdhāraṇī(sūtra)      K 1305

Parṇaśāvarīdhāraṇī(sūtra)      K 1224e

Paryāyasaṃgrāha      K 570

Pitāputrasamāgama(sūtra)      K 1496

Pitāputrasamāgamana(sūtra)      K 22(16)

Pradīpadānīya(sūtra)      K 408

(Prajñāmūla)madhyamakakārikā      K 577

Prajñāpāramitāḥṛdaya      K 1383

Prajñāpāramitāhṛdayasūtra      K 20, K 21

Prajñāpārāmitāhṛdayasūtra      K 1267

Prajñāpāramitāmayaśatapañcāśatikā      K 1256

Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka      K 1455

Prajñāpāramitānaya      K 18

Prajñāpāramitānayaśatapañcāśatikā      K 18

Prajñāpāramitāsaṁgrahakārikāvivaraṇa      K 1459

Prajñāpāramitāsaṅgrahakārikā      K 1458

Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti      K 578

Prajñaptiśāstra      K 1484

Praśāntaviniścayaprātihārya(samādhi)sūtra      K 482

Pratibhānamatiparipṛcchā(sūtra)      K 854

Prātimokṣasūtra      K 910

Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa(sūtra)      K 746a

Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtra      K 736

Pratītyasamutpādaśāstra      K 646

Pratyutpannabuddhasammukhāvasthitasamādhisūtra      K 397

Pravāraṇasūtra      K 871, K 872, K 1253

Pretamukhāgnijvālayaśarakāradhāraṇī(sūtra)      K 1302

Puṇyabalāvadāna      K 1467

Pūpāvatyāvadānā(sūtra)      K 252

Pūrṇaparipṛcchā(sūtra)      K 22(17)

(Pūrva)Bhāvanākrama      K 1449

Puṣpakūṭadhāraṇī(sūtra)      K 339, K 340, K 344, K 1159

Rājaparikathāratnamālī      K 617

Rājaparikathāratnāvalyudbhavapraṇidhānagāthāviṁśaka      K 617

Rājāvavādaka(sūtra)      K 258, K 260, K 261

Rājāvavādakasūtra      K 1417

Raśmisamantamuktanirdeśa(sūtra)      K 22(11)

Raśmivimalaviśuddhaprabhādhāraṇī(sūtra)      K 352

Rāṣṭrapālaparipṛcchā(sūtra)      K 22(18), K 1206

Ratnacandraparipṛcchā(sūtra)      K 1145

Ratnacūḍa(paripṛcchā)(sūtra)      K 22(47)

(Ratnagotravibhāga)Mahāyānottaratantraśāstra      K 600

Ratnaguṇasañcayagāthā(sūtra)      K 1200

Ratnajālīparipṛcchā(sūtra)      K 354

Ratnakāraṇḍa(ka)(vyūha)sūtra      K 149, K 150

Ratnaketudhāraṇī(sūtra)      K 78

Ratnakūṭasūtra      K 240, K 241

Ratnakūṭasūtraśāstra      K 552

Ratnameghasūtra      K 133, K 134, K 1476

Ratnarāśi(sūtra)      K 22(44)

Ratnolkādhāraṇi(sūtra)      K 1095

rīparamādikalparājasūtra      K 1256

Ṣaḍakṣaravidyā(sūtra)      K 1170

Saḍakṣaravidyāmantra(satra)      K 316

Saḍakṣaravidyāmantra(sūtra)      K 341, K 345, K 353

Saḍamukhanāmadhāraṇīsūtra      K 447

(Saddharma)smṛtyupasthānasūtra      K 801, K 1116

Saddharmapuṇḍarīkasūtra      K 115, K 116, K 117, K 118, KS 3

Saddharmapuṇḍarīkopadeśa      K 561, K 563

Ṣaḍgatikārikā      K 1490

Sāgaramatiparipṛcchāsūtra      K 1481

Sāgaranāgarājaparipṛcchā(sūtra)      K 495, K 1140

Sāgaranāgarājaparipṛcchā=(sūtra)      K 377

Śakraparipṛcchā(sūtra)      K 1252

Śālistamb(h)a(ka)sūtra      K 268, K 272, K 1191, K 1297

Samādhirāja(candrapradīpa)sūtra      K 181

Samantabhadradhāraṇī(sūtra)      K 449, K 1308

Samantabhadrādhāraṇīsūtra      K 1151

Samantamukhaparivarta(sūtra)      K 29

Samantamukhaparivartasūtra      K 22(10)

Samantamukhapraveśaraśmivimaloṣṇīṣaprabhāsarvatathāgatahṛdayasamāvalokitadhāraṇī(sūtra)      K 1107

Samantapāsādikā      K 937

Samayabhedoparacanacakra      K 975, K 976, K 977

Sāṁkhyakārikā      K 1032

Saṃvṛtiparamārthasatya°      K 537

Saṁyukatāgamasūtra      K 651

Saṃyuktābhidharmahṛdaya (śāstra)      K 960

Saṁyuktāgamasūtra      K 650, K 745

Sandhīnirmocanasūtra      K 153, K 154, K 155, K 156

Sangharakṣitāvadāna      K 858

Sanghāṭīsūtradharmaparyāya      K 1412

Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya(sūtra)      K 398

Sangītisūtra      K 1429

Śaṅkara°      K 359

Saṇmukhīdhāraṇī(sūtra)      K 447

Saptabuddhaka      K 1182

Saptabuddhakasūtra      K 338, K 346, K 1106

Saptabuddhastotra      K 1092

Saptaśatikaprajñāpāramitāsūtra      K 22(46)

Saptaśatikāprajñāpāramitāsūtra      K 1(7), K 10, K 11

Saptasūryodasūtra      K 1201

Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara(sūtra)      K 174, K 178

Sārddhadvisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra      K 8

Śāriputrābhidharmaśāstra      K 969

Śariputraparipṛcchā(sūtra)      K 907

Sarvābhayapradānadhāraṇī(sūtra)      K 1457

Sarvabuddhāngavatīdhāraṇī(sūtra)      K 475

Sarvabuddhāṅgavatīdhāraṇīsūtra      K 1114

Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra      K 188, K 189

Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra      K 1489

Sarvadharmaguṇavyūharāja(sūtra)      K 455

Sarvadharmapravṛttinirdeśa(sūtra)      K 168, K 169

(Sarvadurgatipariśodhana)-uṣṇīṣavijayadhāraṇī(sūtra)      K 319, K 320, K 321, K 322, K 323

(Sarvadurgatipariśodhana)uṣṇīṣavijayadhāraṇi(sūtra)      K 1091

(Sarvadurgatipariśodhana)uṣṇīṣavijayadhāraṇī(sūtra)      K 1204

Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra      K 140, K 141

Sarvarahasyatantrarāja      K 1452

Sarvarogapraśamanidhāraṇī (sūtra)      K 1300

(Sarvāstivāda)Bhikṣunīprātimokṣasūtra      K 899

(Sarvāstivāda)Prātimokṣasūtra      K 902

Sarvāstivādavinaya      K 890

Sarvāstivādavinayamātṛkā      K 935

Sarvāstivādavinayavibhāṣā      K 941

Sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdayaguhyadhātukaraṇḍadhāraṇī(sūtra)      K 1113

Sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdayaguhyadhātukaraṇḍamudrādhāraṇī(sūtra)      K 1287

Sarvatathāgatādhiṣṭhānasattvāvalokanabuddhakṣetrasandarśanavyūharāja(dhāraṇī)sūtra      K 458

Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja      K 1418

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha(sūtra)      K 1274, K 1466

Sarvatathāgatatattvasaṃgraha(sūtra)      K 429

Sarvatathāgatṣṇīṣavijayanāmadhāraṇīkalpasahitā      K 323

Sarvavaidalyasaṃgraha(sūtra)      K 147

Sarvavaidalyasaṃgrahasūtra      K 148

Śata(ka)śāstra      K 581

Śatapañcaśatikastotra      K 1024

Śatasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra      K 1(1)

Satyasiddhiśāstra      K 966

Śikṣāsamuccaya      K 1488

Siṃhanādikasūtra      K 242, K 243

Siṃhaparipṛcchā(sūtra)      K 22(37), K 46, K 47

Sirīvivartavyākaraṇa(sūtra)      K 204, K 205

Śraddhābāladhānāavatāramudrā(sūtra)      K 81

Śrāvakabhūmi      K 570

Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja      K 1251

Śṛgālavādasūtra      K 656, K 718

(Śrī)Susiddhikaratantrabhaṣitapraṇidhāna      K 432

(Srī)vajramaṇḍālaṁkāramahātantrarāja      K 1442

Śrīguptasūtra      K 221

Śrīkaṇṭhasūtra      K 374

Śrīmahādevīvyākaraṇa(sūtra)      K 1284

Śrīmālā(devi)siṃhanāda(sūtra)      K 22(48)

Śrīmālā(devī)siṃhanādasūtra      K 54

Śrīmatībrāhmāṇiparipṛcchā(sūtra)      K 489

Śrīmatībrāmaṇīparipṛcchā(sūtra)      K 356

Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa(sūtra)      K 1256

Śrīsarvabhūtaḍāmaratantra(sūtra)      K 1202

Strīvivartavyākaraṇa (sūtra)      K 233

Strīvivartavyākaraṇa(sūtra)      K 231, K 232

Subāhuparipṛcchā(sūtra)      K 22(26), K 428, K 1152

Suhṛllekha      K 1036, K 1037, K 1043

Sūkarikāvadāna(sūtra)      K 1111

Śukasūtra      K 695, K 701, K 805, K 1098

Sukhāvatī(amṛta)vyūhasūtra      K 192, KS 51, KS 58

Sukhāvatī(amṛta)vyūhasūtra.      KS 6

Sukhāvatīvyūha      K 1199

Sukhāvatīvyūha(sūtra)      K 193

Sukhāvatīvyūhasūtra      K 22(5), K 24, K 25, K 26

Sukhāvatīvyūhopadeśa      K 565

Sumāgadhavadāna(sūtra)      K 1428

Sumāgadhāvadānasūtra      K 723, K 790

Sumatidārikāparipṛcchā(sūtra)      K 22(30), K 36, K 39

Sumukhanāmadhāraṇī(sūtra)      K 342, K 343, K 351

Sumukhanāmadhāraṇīsūtra      K 1236

Śuraṅgamasamādhisūtra      K 378

Śuraṅgamasūtra      K 426

Surataparipṛcchā(sūtra)      K 22(27), K 362

Surūpadhāraṇī(sūtra)      K 1224c

Sūryasūtra      K 650

Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala(sūtra)      K 432

Susiddhikarapūjāvidhi      K 431

Suṣṭhitamati(devaputra)paripṛcchā(sūtra)      K 22(36), K 44, K 45

Sūtrālaṅkāraśāstra      K 587

Sūtrasamuccaya      K 1475

Suvarṇaprabhasa(uttamarāja)sūtra      KS 12

Suvarṇaprabhāsa(uttamarāja)sūtra      K 127, K 128, K 1465

Suvarṇavarṇāvadāna      K 1483

Suvikrānta(cintā)devaputraparipṛcchā(sūtra)      K 372

Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra      K 1(6), K 1(16), K 8

(Sv)Alpadevatā(sūtra)      K 650

Svapnanirdeśasūtra      K 22(4)

Śyāmakajātakasūtra      K 208

Ta ai tao pi ch'iu ni ching      K 926

Tārādevīnāmāṣṭaśataka(sūtra)      K 1131

Tarkaśāstra      K 626

Tathāgatagarbhasūtra      K 360, K 413, K 1359

Tathāgataguhyasūtra      K 22(3), K 1486

Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa(sūtra)      K 82, K 85, K 86

Tathāgatahṛdayapāpadeśanāvidhisahitaśatākṣararakṣā      K 1488

Tathāgatajñānamudrā(samādhi)(sūtra)      K 172, K 173

Tathāgatamahākaruṇānirdeśa(sūtra)      K 72

Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāya(sūtra)      K 101

Tathāgatānāṁbuddhakṣetraguṇoktadharmaparyāya(sūtra)      K 1217

Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā(sūtra)      K 280, K 281

Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā(sūtra)      K 419

Tathāgataśrīsamaya(sūtra)      K 59

Tathāgatotpattisambhavanirdeśa(sūtra)      K 99

Trailokyavijayamahākalparāja      K 1280

Trailokyavijayamahākalparājā      K 1350

Triṁśikā(kārikā)      K 612

Triṃśikā(kārikā)      K 609

Trisamayarāja      K 1285

Trisaṃvaranirdeśa(sūtra)      K 22(1)

Trisaṃvaranirdeśaparivarta(sūtra)      K 23

Triśatikāyāprajñāpāramitāyāḥkārikāsaptati      K 556

Triskandhaka(sūtra)      K 546

Udayanavatsarājaparipṛcchā(sūtra)      K 22(29), K 38

Udayanavatsarājaparipṛcchānāmaparivarta      K 1100

Ugra(datta)paripṛcchā(sūtra)      K 22(19), K 32, K 33

Upālipariprcchā      K 921

Upāliparipṛcchā      K 1303

Upāliparipṛcchā(sūtra)      K 22(24), K 35

Upāsakāśīlasūtra      K 526

Upasikābrahmacāryadharmaparyāyasūtra      K 500

Upāyahṛdaya      K 627

(Upāyakauśalya)jñānottarabodhisattvaparipṛcchā(sūtra)      K 22(38), K 48, K 1424

Uṣṇīṣacakravartitantra(sūtra)      K 1277

Vaiśeṣikadaśapadārthaśāstra      K 1045

Vajrabhairava      K 1214

Vajracchedikānāmatriśatikāprajñāpāramitā      K 13

Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra      K 1(9), K 13, K 14, K 15, K 16, K 17, KS 5

Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra      K 555, K 557, K 558

Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstrakārikā      K 556

Vajragarbharatnarājatantra (sūtra)      K 1203

Vajrakumāratantra      K 1355

Vajramaṇḍādhāranī(sūtra)      K 336, K 337

Vajrasamādhi(sūtra)      K 521

Vajrasūcīśāstra      K 1132

Varmavyūhanirdeśa(sūtra)      K 22(7)

Vastusaṃgrāha      K 570

Vasudhārādhāraṇī      K 1295

Vasudhārādhāraṇī(sūtra)      K 448, K 1125

Vasudhārādhāraṇisūtra      K 1094

Vatsasūtra      K 229, K 230

Vibhāṣā(śāstra)      K 971

Vibhāṣāvinaya      K 937

Vidyutprāptaparipṛcchā(sūtra)      K 22(20)

Vigrahavyāvartanī      K 630

Vijñaptimātratāsiddhiśāstra      K 614

Vikurvāṇarājaparipṛcchā(sūtra)      K 75, K 76

Vimaladattāparipṛcchā(sūtra)      K 22(33), K 41, K 42

Vimalakīrtinirdeśasūtra      K 119, K 120, K 121, K 122, K 123, K 124

Viṃśaka      K 608

Viṁśatikāvṛtti      K 610, K 613

Viṃśatikāvṛtti      K 608

Vinayasaṃgrāha      K 570

Vinayavastu      K 1389, K 1390, K 1391, K 1392, K 1393, K 1394, K 1395

Viniścayasaṃgrāha      K 570

Vīradatta(gṛhapati)paripṛcchā(sūtra)      K 22(28), K 369, K 1468

Viśesacintabrahmaparipṛcchāśāstra      K 562

Viśeṣavatīnamadhāraṇī(sūtra)      K 1169 (XXXIV:91)

Viśeṣavatīnāmadhāraṇī(sūtra)      K 1188

Vivaraṇasaṃgrāha      K 570

vyākhyā      K 953

Vyāsaparipṛcchā(sūtra)      K 22(49), K 55

Yogācār(y)abhūmiśāstra      K 570

Yogacārabhūmi      K 984, K 1003

Yogācāryabhūmi      K 570

Yogācāryabhūmiśāstrakārikā      K 575

Yuktiṣaṣṭikākārikā      K 1441