Wade-Giles Index

A cha p'o chü kuei shen ta chiang shang fo t'o lo ni shen chou ching      K 442

A chiu liu ching      K 822

A ch'u ju lai nien sung kung yang fa      K 1313

A han cheng hsing ching      K 813

A han k'ou chieh shih erh yin yüan ching      K 1023

A li to lo t'o lo ni a lu li ching      K 1281

A lo han chü te ching      K 1229

A mi t'o ching      KS 6

A mi t'o ching      KS 51

A mi t'o ku yin sheng wang t'o lo ni ching      K 443

A na lü pa nien ching      K 686

A na pin ti hua ch'i tzu ching      K 738

A nai feng ching      K 685

A nan ch'i meng ching      K 836

A nan fen pieh ching      K 770

A nan t'o mu ch'ü ni ho li t'o ching      K 327

A nan t'o mu ch'ü ni ho li t'o ching      K 328

A nan t'ung hsüeh ching      K 740

A nan wen shih fo chi hsiung ching      K 761

A p'i ta mo chi i men tsu lun      K 946

A p'i ta mo chieh shen tsu lun      K 948

A p'i ta mo chü she lun      K 955

A p'i ta mo chü she shih lun      K 953

A p'i ta mo fa chih lun      K 944

A p'i ta mo fa yün tsu lun      K 945

A p'i ta mo p'i p'o sha lun      K 952

A p'i ta mo p'in lei tsu lun      K 949

A p'i ta mo shih shen tsu lun      K 947

A p'i ta mo tsang hsien tsung lun      K 957

A p'i t'an hsin lun ching      K 958

A p'i t'an hsin lun      K 959

A p'i t'an kan lu wei lun      K 961

A p'i t'an pa chien tu lun      K 943

A p'i t'an p'i p'o sha lun      K 951

A p'i t'an wu fa hsing ching      K 1026

A she shih wang wen wu i ching      K 791

A sou ta ching      K 774

A yü wang ching      K 1013

A yü wang chuan      K 1017

A yü wang t'ai tzu fa i huai mu yin yüan ching      K 1018

An chai shen chou ching      K 437

An tse t'o lo ni chou ching      K 438h

A-nan ssu shih ching      K 817

Ch'a mo p'o ti shou chi ching      K 492

Chai ching      K 721

Chan ch'a shan e yeh pao ching      K 421

Ch'an fa yao chieh      K 1004

Ch'an hsing fa hsiang ching      K 814

Ch'an hsing san shih ch'i p'in ching      K 887

Ch'an pi yao fa ching      K 798

Chan p'o pi ch'iu ching      K 679

Chan t'an hsiang shen t'o lo ni ching      K 1224d

Chan t'an shu ching      K 880

Chan t'o yüeh kuo wang ching      K 846

Ch'an tsung wei hsin chüeh      KS 40

Ch'an tsung yung chia chi      KS 46

Ch'an tsung yung chia chi      KS 56

Ch'an yao ching      K 1012

Ch'ang a han ching      K 647

Ch'ang a han shih pao fa ching      K 663

Ch'ang chao fan chih ch'ing wen ching      K 869

Chang che fa chih ch'i ching      K 511

Chang che nü an t'i che shih tzu hou liao i ching      K 514

Chang che shih pao ching      K 1181

Chang che tzu ao nao san ch'u ching      K 815

Chang che tzu liu kuo ch'u chia ching      K 724

Chang che yin yüeh ching      K 776

Chang chung lun      K 637

Chang shou mieh tsui hu chu t'ung tzu t'o lo ni ching      KS 11

Ch'ang shou wang ching      K 506

Ch'ang tsan ju lai kung te shen chou ching      K 302

Ch'ao jih wing san mei ching      K 386

Chen cheng lun      K 1078

Chen yüan hsin ting shih chiao mu lu      K 1401

Ch'eng chiu miao fa lien hua ching wang yü ch'ieh kuan chih i kuei      K 1343

Ch'eng chü kuang ming ting i ching      K 363

Cheng fa nien ch'u ching      K 801

Ch'eng shih lun      K 966

Ch'eng wei shih lun      K 614

Ch'eng wei shih pao sheng lun      K 605

Ch'eng yang chu fo kung te ching      K 371

Chi chao shen pien san mo ti ching      K 482

Ch'i chih ching      K 665

Chi chih kuo ching      K 658

Chi chu ching li ch'an i      K 1087

Chi chu fa pao tsui shang i lun      K 1430

Ch'i ch'u san kuan ching      K 738

Ch'i chü chih fo mu chun t'i ta ming t'o lo ni ching      K 315

Ch'i chü chih fo mu hsin ta chun t'i t'o lo ni ching      K 314

Ch'i chü chih fo mu so shuo chun t'i t'o lo ni ching      K 1338

Ch'i fo ching      K 1182

Ch'i fo fu mu hsing tzu ching      K 747

Ch'i fo pa p'u sa so shuo ta t'o lo ni shen chou ching      K 433

Ch'i fo tsan pai ch'ieh t'a      K 1092

Chi ku chang che nü te tu yin yüan ching      K 1428

Chi ku chin fo tao lun heng      K 1066

Ch'i nü ching      K 784

Chi sha men pu ying pai su teng shih      K 1068

Chi shen chou san pao kan t'ung lu      K 1069

Ch'i shih ching      K 660

Ch'i shih yin pen ching      K 661

Chi ta ch'eng hsiang lun      K 1435

Chi t'iao yin so wen ching      K 540

Chia she chieh ching      K 1027

Chia she ch'in chieh ching      K 931

Chia she fu fo pan nieh p'an ching      K 994

Chia she hsien jen shuo i jü jen ching      K 1219

Chia ting pi ch'iu shuo tang lai pien ching      K 1034

Chiao liang i ch'ieh fo ch'a kung te ching      K 1217

Chiao liang shou ming ching      K 1105

Chiao liang shu chu kung te ching      K 285

Chieh chüan lun      K 643

Chieh fa yüan liu      KS 74

Chieh hsia ching      K 1253

Chieh hsiang ching      K 1240

Chieh hsiang p'ien chü t'u      KS 75

Chieh hsiao tsai ching      K 933

Chieh mo      K 915

Chieh te hsiang ching      K 713

Chieh t'o tao lun      K 968

Chieh yu ching      K 1184

Chien cheng ching      K 835

Chien chih fan tsan      K 1175

Ch'ien chuan ta ming t'o lo ni ching      K 1160

Ch'ien chüan t'o lo ni kuan shih yin p'u sa chou      K 313

Ch'ien fo yin yüan ching      K 452

Chien i ching      K 789

Chien ku nü ching      K 487

Ch'ien shou ch'ien yen kuan shih yin p'u sa kuang ta yüan man wu ai to pei hsin to to ni ching      K 294

Ch'ien shou ch'ien yen kuan shih yin p'u sa lao to lo ni shen ching      K 293

Ch'ien shou ch'ien yen kuan shih yin p'u sa ta shen chou pen      K 1269

Ch'ien shou ch'ien yen kuan tzu tsai p'u sa kuang ta yüan man wu ai ta pei hsin t'o lo ni chou pen      K 1270

Chien t'o kuo wang ching      K 826

Ch'ien yen ch'ien pei kuan shih yin p'u sa t'o lo ni shen chou ching      K 292

Chien yü ching      K 698

Chih ch'an ping pi yao fa      K 744

Ch'ih chü shen chou ching      K 347

Chih chü t'o lo ni ching      K 476

Chih I Ching      K 999

Chih kou ching      K 818

Chih kuan men lun sung      K 638

Chih kuang mieh i ch'ieh yeh chang t'o lo ni ching      K 1161

Ch'ih ming ts'ang pa ta tsung ch'ih wang ching      K 1167

Ch'ih ming ts'ang yü ch'ieh ta chiao tsun na p'u sa ta ming ch'eng chiu i kuei ching      K 1213

Ch'ih shih t'o lo ni ching      K 448

Chin kang sa to shuo p'in na yeh chia t'ien ch'eng ch'iu i kuei ching      K 1209

Chin ch'i shih lun      K 1032

Chin hsüeh ching      K 795

Chin kang ch'ang chuang yen po jo po lo mi to chiao chung i fen      K 1442

Chin kang ch'ang t'o lo ni ching      K 337

Chin kang chen lun      K 1132

Chin kang hsiang p'u sa ta ming ch'eng chiu i kuei ching      K 1207

Chin kang kuang yen chih feng yu t'o lo ni ching      K 436

Chin kang k'ung pu chi hui fang kuang kuei i kuan tzu tsai p'u sa san shih tsui sheng hsin ming wang ching      K 1278

Chin kang pan jo po lo mi ching lun      K 558

Chin kang pan jo po lo mi ching p'o ch'ü cho pu huai chia ming lun      K 559

Chin kang pan jo po lo mi ching      KS 5

Chin kang pi mi shan men t'o lo ni chou ching      K 343

Chin kang po jo lun      K 555

Chin kang san mei ching      K 521

Chin kang san mei pen hsing ch'ing ching pu huai pu mieh ching      K 501

Chin kang shang wei t'o lo ni ching      K 336

Chin kang shou kuang ming kuan ting ching tsui sheng li yin sheng wu tung tsun ta wei nu wang nien sung i kuei fa p'in      K 1376

Chin kang shou ming t'o lo ni nien sung fa      K 1319

Chin kang shou p'u sa chiang fu i chieh pu to ta chiao wang ching      K 1202

Chin kang ting ch'ao sheng san chieh ching shuo wen shu wu tzu chen yen sheng hsiang      K 1350

Chin kang ting chiang san shih ta i kuei fa wang chiao chung kuan tzu tsai p'u sa hsin chen yen i ch'ieh ju lai lien hua ta man na lo p'in      K 1366

Chin kang ting ching chin kang chieh ta tao ch'ang p'i lu che na ju lai tzu shou yung shen nei cheng chih ch'uan chu fa shen i ming fo tsui shang ch'eng pi mi san mo ti li ch'an wen      K 1332

Chin kang ting ching i tzu ting lun wang yü ch'ieh i ch'ieh shih ch'u nien sung ch'eng fo i kuei      K 1358

Chin kang ting ching kuan tzu tsai wang ju lai hsiu hsing fa      K 1368

Chin kang ting ching man shu shih li p'u sa wu tzu hsin t'o lo ni pin      K 465

Chin kang ting ching to lo p'u sa nien sung fa      K 1328

Chin kang ting ching yü ch'ieh hsiu hsi p'i lu she na san mo ti fa      K 1268

Chin kang ting ching yü ch'ieh shih pa hui chih kuei      K 1289

Chin kang ting ching yü ch'ieh wen shu shih li p'u sa fa      K 1280

Chin kang ting ching yü ch'ieh wen shu shih li p'u sa kung yang i kuei      K 1363

Chin kang ting i ch'ieh ju lai chen shih she ta ch'eng hsien cheng ta chiao wang ching      K 1274

Chin kang ting lien hua pu hsin nien sung i kuei      K 1310

Chin kang ting sheng ch'u yü ch'ieh ching chung liao ch'u ta lo chin kang sa to nien sung i      K 1346

Chin kang ting sheng ch'u yü chieh p'u hsien p'u sa nien sung fa      K 1315

Chin kang ting yü ch'ieh chiang san shih ch'eng chiu chi shen mi men      K 1380

Chin kang ting yü ch'ieh ch'ien shou ch'ien yen kuan tzu tsai p'u sa hsiu hsing i kuei ching      K 1311

Chin kang ting yü ch'ieh chin kang sa to wu pi mi hsiu hsing nien sung i kuei      K 1318

Chin kang ting yü ch'ieh chung fa a nou to lo san miao san p'u t'i hsin lun      K 1369

Chin kang ting yü ch'ieh chung lüeh ch'u nien sung ching      K 429

Chin kang ting yü ch'ieh hu mo i kuei      K 1335

Chin kang ting yü ch'ieh nien chu ching      K 1273

Chin kang wang p'u sa pi mi nien sung i kuei      K 1316

Chin kuang ming ching      K 1465

Chin kuang ming ching      KS 12

Chin kuang wang t'ung tzu ching      K 1174

Chin lun wang fo ting yao liao nien sung fa      K 1372

Chin se t'ung tzu yin yüan ching      K 1483

Chin se wang ching      K 370

Chin shen t'o lo ni ching      K 1440

Chin yao t'ung tzu ching      K 1103

Ch'ing ching hsin ching      K 1474

Ch'ing ching kuan shih yin p'u sa hsien t'o lo ni ching      K 449

Ch'ing ching p'i ni fang kuang ching      K 539

Ching fan wang pan nieh p'an ching      K 796

Ching i yu p'o sai so wen ching      K 1431

Ch'ing kuan shih yin p'u sa hsiao fu tu hai t'o lo ni chou ching      K 353

Ching lü i hsiang      K 1050

Ch'ing pin t'ou lu fa      K 1042

Ching te chuan teng lu      KS 28

Ching yeh chang ching      K 525

Chiu ch'eng yü ching      K 1245

Chiu ching i ch'eng pao hsing lun      K 600

Chiu heng ching      K 882

Chiu mien jan e kuei t'o lo ni shen chou ching      K 474a

Chiu pa yen k'ou e kuei t'o lo ni ching      K 1302

Chiu tsa p'i yü ching      K 1005

Ch'iu yü ching      K 677

Chou ch'ih ching      K 438f

Chou hsiao erh ching      K 438e

Chou mu ching      K 438g

Chou shih ch'i ping ching      K 438b

Chou wu shou      K 312

Ch'u chia kung te ching      K 860

Ch'u chia kung te yin yüan ching      K 811

Chu chiao chüeh ting ming i lun      K 1420

Chu ching yao chi      K 1052

Ch'u ch'u ching      K 808

Chu fa chi yao ching      K 1494

Chu fa pen ching      K 666

Chu fa tsui shang wang ching      K 478

Ch'u fen shuo ching      K 1448

Chu fo chi hui t'o lo ni ching      K 475

Chu fo ching      K 1194

Chu fo hsin t'o lo ni ching      K 444

Chu fo hsin yin t'o-lo-ni ching      K 1134

Chu fo yao chi ching      K 384

Chu hsin fu      KS 26

Chu hsing yu wei ching      K 1112

Ch'u i ch'ieh chi ping t'o lo ni ching      K 1300

Ch'u kai chang p'u sa so wen ching      K 1476

Ch'u k'ung tsai huan ching      K 374

Ch'u san tsang chi chi      K 1053

Ch'u sheng i ch'ieh ju lai fa yen pien chao to li ming wang ching      K 1097

Ch'u sheng p'u t'i hsin ching      K 467

Ch'u sheng wu liang men ch'ih ching      K 325

Ch'u sheng wu pien men t'o lo ni ching      K 331

Ch'u sheng wu pien men t'o lo ni ching      K 1279

Chu te fu t'ien ching      K 366

Ch'u yao ching      K 982

Chuan chi po yüan ching      K 981

Chuan chi san tsang chi tsa tsang chuan      K 1022

Chuan fa lun ching yu po t'i she      K 569

Chuan fa lun ching      K 741

Chuan shih lun      K 612

Chuang yen wang t'o lo ni chou ching      K 458

Chung a han ching      K 648

Chung ching mu lu      K 1054

Chung ching mu lu      K 1056

Chung chung tsa chou ching      K 318

Chung hsin ching      K 833

Chung hsü mo ho ti ching      K 1172

Chung lun      K 577

Chung pen ch'i ching      K 664

Chung pien fen pieh lun      K 597

Chung shih fen a p'i t'an lun      K 950

Chung yin ching      K 414

Chung-li wen      KS 21

Chü chih lo t'o lo ni ching      K 1224a

Chü she lun sung su ch'ao      KS 14

Ch'ü t'an mi chi kuo ching      K 683

Ch'ü yin chia she lun      K 636

Ch'üan fa chu wang yao chieh      K 1037

Chüeh ting i ching      K 1250

Chüeh ting tsang lun      K 598

Chüeh wa nang fa t'ien tzu shou san kuei i huo mien e tao ching      K 1111

Chün niu p'i ching      K 885

E kuei pao ying ching      K 763

Erh pai wu shih chieh sung      KS 73

Fa ch'ang chu ching      K 519

Fa chi ching      K 404

Fa chi ming shu ching      K 1124

Fa chi yao sung ching      K 1119

Fa chü ching      K 1021

Fa chü p'i yü ching      K 1020

Fa hai ching      K 783

Fa kuan ching      K 1008

Fa lü san mei ching      K 547

Fa mieh chin ching      K 520

Fa pao t'an ching      KS 78

Fa p'u t'i hsin ching lun      K 624

Fa p'u t'i hsin p'o chu mo ching      K 1426

Fa shen ching      K 1249

Fa shou ch'en ching      K 825

Fa yin ching      K 1407

Fa yüan chu lin      K 1406

Fan chieh tsui pao ching chung ching      K 932

Fan chih chi shui ching ching      K 671

Fan chih nü shou i ching      K 356

Fan chih o po lo yen wen chung tsun ching      K 719

Fan mo nan kuo wang ching      K 879

Fan mo yü ching      K 722(XIX:638)

Fan wang ching lu she na fo shuo hsin ti fa men p'in p'u sa chieh pen chu      KS 77

Fan wang ching lu she no fo shuo p'u sa hsin ti chieh pin ti shih      K 527

Fan wang liu shih erh chien ching      K 659

Fang niu ching      K 746a

Fang pien hsin lun      K 627

Fen pieh ching      K 824

Fen pieh kung te lun      K 973

Fen pieh pu shih ching      K 1411

Fen pieh shan e pao ying ching      K 1098

Fen pieh shan e so ch'i ching      K 810

Fen pieh yeh pao liao ching      K 1044

Fen pieh yüan sheng ching      K 1409

Fo a p'i t'an ching (ch'u chia hsiang p'in ti i)      K 938

Fo chi hsiang te tsan      K 1443

Fo ch'ih shen ching      K 1000

Fo ch'ui pan nieh p'an lüeh shuo chiao chieh ching      K 453

Fo hsing lun      K 596

Fo i chiao ching      KS 50

Fo i ching      K 998

Fo i po pa ming tsan      K 1183

Fo ju nieh p'an mi chi chin kang li shih ai lüan ching      K 997

Fo ka'i chieh fan chih a p'o ching      K 657

Fo lin nieh p'an chi fa chu ching      K 483

Fo mieh tu hou kuan lien tsang sung ching      K 878

Fo ming ching      K 390

Fo ming ching      K 1404

Fo mu ch'u sheng san fa ts'ang po jo po lo mi to ching      K 1423

Fo mu pan ni yüan ching      K 753

Fo mu pao te ts'ang pan jo po lo mi ching      K 1200

Fo mu po jo po lo mi to ta ming kuan hsiang i kuei      K 1436

Fo mu po jo po lo mi to yüan chi yao i lun      K 1458

Fo mu po jo po lo mi to yüan chi yao i shih lun      K 1459

Fo mu ta k'ung ch'iao ming wang ching      K 1293

Fo pan ni yüan ching      K 653

Fo pen hsing chi ching      K 802

Fo pen hsing ching      K 979

Fo san shen tsan      K 1225

Fo shih li ching      K 1473

Fo shih pi ch'iu chia chan yen shuo fa mei chin chieh      K 993

Fo so hsing tsan ching      K 980

Fo ta seng ta ching      K 843

Fo ti ching lun      K 554

Fo ti ching      K 460

Fo ting fang wu kou kuang ming ju p'u men kuan ch'a i ch'ieh ju lai hsin t'o lo ni ching      K 1107

Fo ting hsin kuan shih yin p'u sa ta t'o lo ni. (frag.)      KS 7

Fo ting tsui sheng t'o lo ni ching      K 320

Fo ting tsun sheng t'o lo ni ching      K 319

Fo ting tsun sheng t'o lo ni ching      K 321

Fo ting tsun sheng t'o lo ni nien sung i kuei fa      K 1314

Fo ting tsun sheng t'o to ni ching      K 323

Fo ts'ang ching      K 529

Fo wei hai lung wang shuo fa yin ching      K 495

Fo wei huang chu yüan lao p'o lo men shuo hsüeh ching      K 715

Fo wei nien shao pi ch'iu shuo cheng shih ching      K 849

Fo wei shou chia chang che shuo yeh pao ch'a pieh ching      K 805

Fo wei so ch'ieh lo lung wang so shuo ta ch'eng ching      K 1140

Fo wei yu t'ien wang shuo wang fa cheng lun ching      K 1357

Fo wu pai ti tzu tzu shuo pen ch'i ching      K 829

Fo yin san mei ching      K 471

Fo yü ching      K 368

Fu fa tsang yin yüan chüan      K 990

Fu jen yü ku ching      K 837

Fu kai cheng hsing so chi ching      K 1495

Fu li t'ai tzu yin yüan ching      K 1467

Fu mu en chung t'ai ku ching      KS 70

Fu mu en nan pao ching      K 883

Fu sa sheng ti ching      K 359

Fu tzu ho chi ching      K 1496

Fu yin ching      K 680

Gen pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh tsa shih      K 893

Hai i p'u sa so wen ching yin fa men ching      K 1481

Hai lung wang ching      K 377

Hai pa te ching      K 779

Hei shih fan chih ching      K 819

Heng shui ching      K 675

Ho li ti mu chen yen ching      K 1306

Ho tiao a na han ching      K 834

Hsi cheng yin yüan ching      K 1444

Hsi ch'u chung yao t'o-lo-ni ching      K 1114

Hsi ch'u tsei nan t'o lo ni ching      K 1241

Hsiang wang p'u sa t'o lo ni chou ching      K 457

Hsiang ying hsiang k'o ching      K 729

Hsiao ch'u i ch'ieh shan tien chang nan sui ch'iu ju i t'o lo ni ching      K 1109

Hsiao ch'u i ch'ieh tsai chang pao chi t'o lo ni ching      K 1224b

Hsiao tao ti ching      K 1028

Hsiao tzu ching      K 827

Hsieh chien ching      K 702

Hsieh tai keng che ching      K 852

Hsien che wu fu te ching      K 888

Hsien chieh ching      K 387

Hsien sheng chi chieh t'o i pai sung      K 1163

Hsien shih lun      K 611

Hsien shou ching      K 469

Hsien shui yü ching      K 668

Hsien tsai hsien chieh ch'ien fo ming ching      K 392

Hsien yang sheng chiao lun sung      K 573

Hsien yang sheng chiao lun      K 571

Hsien yü ching      K 983

Hsin chi ts'ang ching yin i sui han lu      K 1257

Hsin chieh chih li ching      K 1244

Hsin fo kung te ching      K 1248

Hsin hua yen ching lun      K 1263

Hsin i ta fang kuang fo hua yen ching yin i      K 1064

Hsin ming ching      K 461

Hsin sui ching      K 872

Hsing ch'i hsing ching      K 804

Hsiu hsi po jo po lo mi p'u sa kuan hsing nien sung i kuei      K 1371

Hsiu hsing pen ch'i ching      K 765

Hsiu hsing tao ti ching      K 984

Hsu ku chin i ching t'u chi      K 1060

Hsü chen t'ien tzu ching      K 372

Hsü chi ku chin fo tao lun heng      K 1067

Hsü i ch'ieh ching yin i      K 1497

Hsü kao seng chuan      K 1075

Hsü k'ung tsang p'u sa neng man chu yüan tsui sheng hsin t'o lo ni ch'iu wen ch'ih fa      K 473

Hsü k'ung ts'ang p'u sa t'o lo ni      K 1230e

Hsü k'ung tsang p'u sa wen ch'i fo t'o lo ni chou ching      K 346

Hsü lai ching      K 362

Hsü mo t'i chang che ching      K 816

Hsü mo t'i nü ching      K 723

Hsü ta ching      K 726

Hsü ta t'ang nei tien lu      K 1061

Hsüan shih pa t'o so shuo shen chou ching      K 439

Hu ching ching      K 864

Hu chu t'ung tzu t'o lo ni ching      K 440

Hu kuo ching      K 1255

Hu kuo tsun che so wen ta ch'eng ching      K 1206

Hu ming fa men shen chou ching      K 351

Hu ming fang sheng kuei i fa.       K 1085

Hua chi lou ko t'o lo ni ching      K 1159

Hua chi t'o lo ni shen chou ching      K 344

Hua chü t'o lo ni chou ching      K 339

Hua shou ching      K 396

Hua yen ching t'an hsüan chi      K 1513

Huan hua wang ta yü ch'ieh chiao shih fen nu ming wang ta ming kuan hsiang i kuei ching      K 1210

Hui cheng lun      K 630

Hui hsiang lun ching      K 1387

Hung ming chi      K 1080

Hung tao kuang hsien san mei ching      K 407

I chi tsun t'o lo ni ching      K 1360

I chiao ching lun      K 564

I ch'ieh ju lai ta pi mi wang wei tseng yu tsui shang wei miao ta man na lo ching      K 1155

I ch'ieh chih kuang ming hsien jen tz'u hsin yin yüan pu shih jou ching      K 509

I ch'ieh ching yin i      K 1063

I ch'ieh ching yin i      K 1498

I ch'ieh fo she hsiang ying ta chiao wang ching sheng kuan tzu tsai p'u sa nien sung i kuei      K 1222

I ch'ieh ju lai an hsiang san mei i kuei ching      K 1146

I ch'ieh ju lai chen shih she ta ch'eng hsien cheng san mei ta chia wang ching      K 1466

I ch'ieh ju lai cheng fa pi mi ch'ieh yin hsin t'o lo ni ching      K 1113

I ch'ieh ju lai chin kang san yeh tsui shang pi mi ta chiao wang ching      K 1418

I ch'ieh ju lai chin kang shou ming t'o lo ni ching      K 1292

I ch'ieh ju lai hsin pi mi ch'üan shen she li pao ch'ieh yin t'o lo ni ching      K 1287

I ch'ieh ju lai ming hao t'o lo ni ching      K 1242

I ch'ieh ju lai shuo fo ting lun wang i pai pa ming tsan      K 1197

I ch'ieh ju lai wu se ni sha tsui sheng tsung ch'ih ching      K 1204

I ch'ieh kung to chuang yen wang ching      K 455

I ch'ieh liu she shou yin ching      K 672

I ch'ieh pi mi tsui shang ming i ta chiao wang i kuei      K 1452

I ching      K 706

I ch'u p'u sa pen ch'i ching      K 468

I hsiang ch'u sheng p'u sa ching      K 330

I po wu shih tsan fo sung      K 1024

I pu tsung lun lun      K 977

I shu lu chia lun      K 632

I tsu ching      K 800

I tzu ch'i te fo ting ching      K 1277

I tzu fo ting lun wang ching      K 425

I tzu ting lun wang nien sung i kuei      K 1321

I tzu ting lun wang yü ch'ieh kuan hsing i kuei      K 1320

I yü ching      K 1446

I yü ching      K 1451

Jen hsien ching      K 1247

Jen pen yü sheng ching      K 655

Jen t'ien pao chien      KS 47

Jen wang hu kuo po jo po lo mi to ching t'o lo ni nien sung i kuei      K 1342(XXXVII:93)

Jen wang hu kuo po jo po lo mi to ching      K 1340

Jen wang po jo nien sung fa      K 1322

Jen wang po jo t'o lo ni shih      K 1373

Ju a p'i ta mo lun      K 964

Ju huan san mo ti wu liang yin fa men ching      K 1450

Ju i lun t'o lo ni ching      K 298

Ju i mo ni t'o-lo-ni ching      K 1149

Ju i pao tsung ch'ih wang ching      K 1166

Ju lai fang pien shan ch'iao chou ching      K 338

Ju lai pu ssu i pi mi ta ch'eng ching      K 1486

Ju lai tu cheng tzu shih san mei ching      K 274

Ju shih lun fan chih nan p'in      K 626

Ju ta ch'eng lun      K 621

Ju wu fen pieh fa men ching      K 1438

K'ai chüeh tzu hsing po jo po lo mi to ching      K 1485

K'ai yüan shih chiao lu      K 1062

Kan lu ching t'o lo ni chou      K 474b

Kan lu chün t'u li p'u sa kung yang nien sung ch'eng chiu i kuei      K 1326

Kan pen shuo i ch'ieh yu pu po i chieh mo      K 914

Kao feng ho shang ch'an yao      KS 42

Kao seng chuan      K 1074

Kao seng fa hsien chuan      K 1073

Kao wang kuan shih yin ching      KS 62

Ken pen sa p'o to pu lü she      K 934

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i nai yeh ni t'o na mu te chia she sung      K 927

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu chieh ching      K 898

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu lio p'i nai yeh ts'a shih she sung      K 928

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu pi ch'u ni p'i na yeh      K 892

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu pi ch'uni chieh ching      K 897

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh an chü shih      K 1392

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh ch'ieh chih na i shih      K 1395

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh ch'u chia shih      K 1391

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh pi k'o shih      K 1394

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh p'o seng shih      K 1390

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh sui i shih      K 1393

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh yao shih      K 1389

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i na yeh      K 891(XXII:1)

Ken pen shuo i ch'ieh yu pu p'i nai yeh sung      K 925

Ku chin i ching t'u chi      K 1059

Ku lai shih shih ching      K 670

Ku shu ching      K 746b

K'u yin ching      K 692

K'u yin yin shih ching      K 678

Kuan ch'a chu fa hsing ching      K 405

Kuan fo san mei hai ching      K 401

Kuan hsi fo hsing hsiang ching      K 278

Kuan hsiang fo mu p'an jo p'o lo mi to p'u sa ching      K 1139

Kuan p'u hsien p'u sa hsing fa ching      K 380

Kuan shih yin p'u sa ju i mo ni t 'o lo ni ching      K 295

Kuan shih yin p'u sa pi mi tsang ju i lun t'o lo ni shen chou ching      K 296

Kuan shih yin p'u sa shou chi ching      K 376

Kuan so yüan lun shih      K 625

Kuan so yüan yüan lun      K 628

Kuan ting wang yü ching      K 1460

Kuan tsung hsiang lun sung      K 635

Kuan tzu tsai ju i lun p'u sa yü ch'ieh fa yao      K 472

Kuan tzu tsai p'u sa hua shen neng wu li i t'ung nü hsiao fu tu hai t'o lo ni ching      K 1296

Kuan tzu tsai p'u sa ju i hsin t'o lo ni chou ching      K 297

Kuan tzu tsai p'u sa ju i lun nien sung i kuei      K 1323

Kuan tzu tsai p'u sa ju i lun yü ch'ieh      K 1379

Kuan tzu tsai p'u sa mu t'o lo ni ching      K 1239

Kuan tzu tsai p'u sa shuo p'u hsien t'o lo ni ching      K 1308

Kuan tzu tsai p'u sa sui hsin chou ching      K 317

Kuan tzu tsai ta pei ch'eng chiu yü ch'ieh lien hua pu nien sung fa men      K 1374

Kuan yao wang yao shang erh p'u sa ching      K 379

Kuang hung ming chi      K 1081

Kuang i fa men ching      K 725

Kuang ming t'ung tzu yin yüan ching      K 1437

Kuang pai lun pen      K 582

Kuang shih p'u t'i hsin lun      K 1449

Kuang ta fa yüan sung      K 1461

Kuang ta lien hua chuang yen man t'u lo mieh i ch'ieh tsui t'o-lo-ni ching      K 1148

Kuang to pao lou ke shan chu pi mi t'o lo ni ching      K 422

Kuei tzu mu ching      K 875

Kuei wen mu lien ching      K 760

K'ung ch'iao wang chou ching      K 307

Kung ch'iao wang chou ching      K 304

Kuo ch'ü chuang yen chieh ch'ien fo ming ching      K 391

Kuo ch'ü hsien tsai yin kuo ching      K 777

Kuo chü shih fo fen wei ching      K 517

Kuo wang pu li hsien ni shih meng ching      K 758

Lai ch'a ho lo ching      K 720

Li chuang yen san mei ching      K 399

Li kou hui p'u sa so wen li fo fa ching      K 491

Li nien mi t'o tao ch'ang ch'an fa      K 1511

Li nien mi t'o tao ch'ang ch'an fa      KS 30

Li shih a p'i t'an lun      K 967

Li shih i shan ching      K 749

Li shui ching      K 687

Li tai san pao chi      K 1055

Liao chih ping ching      K 866

Liao chu ching lun nien fo fa men wang sheng ching t'u chi      KS 63

Liao i po jo po lo mi to ching      K 1415

Liao pen sheng ssu ching      K 268

Liao shu chin kang ting yü ch'ieh fen pieh sheng wei hsiu cheng fa men      K 1291

Lien hua mien ching      K 420

Lien hua yen t'o lo ni ching      K 1143

Lin chien lu      KS 44

Lin tsan      KS 43

Liu ch'ü lun hui ching      K 1490

Liu li wang ching      K 787

Liu men chiao shou hsi ting lun      K 633

Liu men t'o lo ni ching      K 447

Liu p'u sa i tang sung ch'ih ching      K 1030

Liu shih sung ju li lun      K 1441

Liu tao ch'ieh t'o ching      K 1117

Liu tzu [shen] chou wang ching      K 345

Liu tzu chou wang ching      K 341

Liu tzu shen chou ching      K 316

Liu tzu to t'o lo ni chou ching      K 451

Lo ch'a t'o lo ni ching      K 1224k

Lo fu na shuo chiu liao hsiao erh chi ping ching      K 1216

Lo hsiang ching      K 689

Lo yün jen ju ching      K 850

Lou fen pu ching      K 693

Lou ko cheng fa kan lu ku ching      K 1101

Lu chih chang che yin yüan ching      K 859

Lu mu ching      K 462

Lun wang ch'i pao ching      K 1422

Lung shih nü ching      K 270

Lung shih p'u sa pen chi ching      K 275

Lung shu p'u sa chuan      K 1041

Lung shu p'u sa ch'üan chieh wang sung      K 1036

Lung shu p'u sa wei ch'an t'o chia wang shuo fay ao chieh      K 1043

Lung wang hsiung ti ching      K 780

Lü erh shih erh ming liao lun      K 942

Lüeh chiao chieh ching      K 867

Ma i ching      K 809

Ma ming p'u sa chuan      K 1035

Ma yu pa t'ai p'i jen ching      K 752

Ma yu san hsiang ching      K 757

Man fa ching      K 773

Man shu shih li p'u sa chi hsiang ch'ieh t'o      K 1226

Man shu shih li p'u sa chou tsang chung i tzu chou wang ching      K 300

Man shu shih li t'ung tzu p'u sa wu tzu yü ch'ieh fa      K 1365

Man yüan tzu ching      K 755

Mi le p'u sa so wen ching lun      K 551

Mi sha sai pu ho hsi wu fen lü      K 895

Mi sha se chieh mo pen      K 916

Miao chi hsiang p'u sa so wen ta ch'eng fa lo ching      K 1211

Miao chi hsiang p'u sa t'o lo ni      K 1230a

Miao chi hsiang tsui sheng ken pen ta chiao ching      K 1208

Miao chi hsiang yü ch'ieh ta chiao chin kang p'ei lo fu lun kuan hsiang ch'eng chiu i kuei ching      K 1214

Miao fa lien hua ching lun yu po t'i she      K 561

Miao fa lien hua ching yao chieh      KS 27

Miao fa lien hua ching yu po t'i she      K 563

Miao fa lien hua ching      KS 3

Miao fa sheng nien ch'u ching      K 1116

Miao pei p'u sa so wen ching      K 1152

Miao pei yin ch'uang t'o lo ni ching      K 333

Miao se t'o-lo-ni ching      K 1224c

Miao se wang yin yüan ching      K 496

Mieh ch'u wu ni tsui ta t'o lo ni ching      K 1224h

Mieh shih fang ming ching      K 464

Ming to wu shih chiao chi ching      K 411

Mo ho ch a t'ou ching      K 279

Mo ho chia she to p'in mu ching      K 839

Mo ho mo yeh ching      K 373

Mo ho seng ch'i lü      K 889

Mo ho seng ch'i pi ch'iu ni chieh pen      K 900

Mo jao luan ching      K 694

Mo li chih t'i p'o hua man ching      K 1377

Mo li chih t'ien p'u sa t'o lo ni ching      K 1354

Mo li chih t'ien t'o lo ni chou ching      K 311

Mo lo wang ching      K 848

Mo ni ching      K 463

Mo ni lo tan ching      K 438a

Mo ta kuo wang ching      K 845

Mo teng ch'ieh ching      K 766

Mo teng nü chieh hsing chung liu shih ching      K 762

Mo teng nü ching      K 759

Mu huan tzu ching      K 862

Mu li man t'o lo chou ching      K 430

Mu lien so wen ching      K 1133

Na hsien pi ch'iu ching      K 1002

Nai nü ch'i yü yin yüan ching      K 782

Nan hai chi kuei nei fa chuan      K 1082

Nan ni chi shih po lo t'ien shuo chih lun ching      K 1218

Nan t'i shih ching      K 728

Nei shen kuan chang chü ching      K 1011

Nei ts'ang pai pao ching      K 361

Neng ching i ch'ieh yen chi ping t'o lo ni ching      K 1301

Neng tuan chin kang pan jo po lo mi to ching lun sung      K 556

Neng tuan chin kang po jo po lo mi to ching lun shih      K 557

Ni ch'ien tzu wen wu wo i ching      K 1492

Ni chü t'o fan chih ching      K 1463

Ni li ching      K 712

Nieh p'an ching pen yu chin wu chieh lun      K 566

Nieh p'an lun      K 567

O to ho to ch'i ching      K 876

Pa cheng tao ching      K 742

Pa chi hsiang ching      K 286

Pa chi hsiang shen chou ching      K 271

Pa chi k'u nan t'o lo ni ching      K 446

Pa ch'u tsui chang chou wang ching      K 456

Pa chung chang yang kung te ching      K 1480

Pa fo ming hao ching      K 282

Pa kuan chai ching      K 823

Pa ming p'u mi t'o lo ni ching      K 445

Pa pu fo ming ching      K 493

Pa shih ching      K 786

Pa ta jen chiao ching      K 515

Pa ta ling t'a fan tsan      K 1228b

Pa ta ling t'a ming hao ching      K 1228a

Pa ta p'u sa ching      K 1212

Pa ta p'u sa man t'u lo ching      K 1304

Pa wu hsia yu hsia ching      K 865

Pa yang shen chou ching      K 276

Pai ch'ien sung ta chi ching ti ts'ang p'u sa ch'ing wen fa shen tsan      K 1283

Pai ch'ien yin t'o lo ni ching      K 477

Pai fo ming ching      K 365

Pai i chin ch'uang erh p'o lo men yüan ch'i ching      K 1464

Pai lun      K 581

Pai tzu lun      K 631

Pan jo teng lun      K 578

Pan ni yüan ching      K 654

Pan ni yüan hou kuan la ching      K 480

Pan-jo chen yen      KS 25

Pao chi ching ssu fa yu p'o t'i she      K 553

Pao en feng pen ching      K 283

Pao hsien t'o lo ni ching      K 1238b

Pao hsing wang cheng lun      K 617

Pao sheng t'o-lo-ni ching      K 1142

Pao shou p'u sa p'u t'i hsing ching      K 1227

Pao tai t'o lo ni ching      K 1439

Pao ts'ang shen ta ming man na lo i kuei ching      K 1153

Pao wang ching      K 354

Pei) to shu hsia ssu wei shih erh yih yüan ching      K 269**

Pen hsiang i chih ching      K 674

Pen shih ching      K 803

P'i chih fo yin yüan lun      K 978

Pi ch'iu ni chuan      K 1086

Pi ch'iu pi nü wu ming yü tzu sha ching      K 886

Pi ch'iu t'ing shih ching      K 873

Pi ch'u chia shih chia shih fa ching      K 1129

P'i ch'u chu e t'o lo ni ching      K 1224l

Pi ch'u tse hai chou ching      K 438d

Pi ch'u wu fa ching      K 1135

P'i chü chih p'u sa i pai pa ming ching      K 1137

Pi mi hsiang ching      K 1462

Pi mi pa ming t'o lo ni ching      K 1237

Pi mi san mei ta chiao wang ching      K 1454

Pi mo shih mu lien ching      K 667

Pi mo su ching      K 697

Pi nai yeh      K 936

P'i ni mu ching      K 939

P'i p'o shih fo ching      K 1177

P'i sha men t'ien wang ching      K 1185

P'i sha men t'ien wang ching      K 1307

P'i yü ching      K 868

Pieh i tsa a han Ching      K 651

Pien chao pan jo po lo mi ching      K 1189

Pien cheng lun      K 1076

Pien chung pien lun sung      K 599

Pien chung pien lun      K 601

Pien i chang che tzu ching      K 854

P'in ch'iung lao kung ching      K 792

P'in pi so lo wang i fo kung yang ching      K 716

P'in p'o so lo wang ching      K 1243

Pin t'ou lu t'u lo she wei yu t'o yen wang shuo fa ching      K 1039

P'ing sha wang wu yüan ching      K 785

Po ching ch'ao      K 375

P'o hsieh lun      K 1077

Po jo po lo mi to hsin ching      K 1383

Po jo po lo mi to li ch'ü ching ta lo pu k'ung san mei chen shih chin kang sa to p'u sa teng i shih ch'i sheng ta man t'u lo i shu      K 1334

Po lan na she fu li ta t'o lo ni ching      K 1224e

P'o lo men pi ssu ching      K 705

P'o lo men tzu ming chung ai nien pu li ching      K 703

P'o sou p'an tou fa shih chuan      K 1038

Po ssu ni wang t'ai hou peng ch'en t'u fen shen ching      K 711

Po yü ching      K 987

Pu chih i lun      K 975

P'u fa i ching      K 717

P'u hsien chin kang sa to liao yü ch'ieh nien sung i kuei      K 1317

P'u hsien man na lo ching      K 1168

P'u hsien p'u sa hsing yüan tsan      K 1282

P'u hsien p'u sa t'o-lo-ni ching      K 1151

Pu kung chüan so chou ching      K 288

Pu k'ung chüan so p'i lu che na fo ta kuan ting kuang chen yen      K 1353

Pu k'ung chüan so shen chou hsin ching      K 289

Pu k'ung chüan so shen pien chen yen ching      K 287

Pu k'ung chüan so t'o lo ni ching      K 291

Pu k'ung chüan so t'o lo ni tzu tsai wang chou ching      K 290

P'u men ching      KS 4

P'u pien chih ts'ang po jo po lo mi to hsin ching      K 1267

P'u pien kuang ming ch'ing ching chih cheng ju i pao yin hsin wu neng sheng ta ming wang ta sui ch'iu t'o lo ni ching      K 1349

P'u sa chieh chieh mo wen      K 534

P'u sa chieh pen      K 531

P'u sa chieh pen      K 533

P'u sa ch'u t'ai ching      K 406

P'u sa ho se yü fa ching      K 996

P'u sa hsing wu shih yüan shen ching      K 355

P'u sa hsiu hsing ching      K 369

P'u sa nei chieh ching      K 535

P'u sa nei hsi liu po lo mi ching      K 510

P'u sa pen hsing ching      K 403

P'u sa pen yüan ching      K 988

P'u sa shan chieh ching      K 524

P'u sa shan chieh ching      K 532

P'u sa shou chai ching      K 545

P'u sa ti ch'ih ching      K 523

P'u sa t'ou shen i e hu ch'i t'a yin yüan ching      K 512

P'u sa tsang ching      K 543

P'u sa wu fa ch'an hui wen      K 542

P'u sa ying lo ching      K 385

P'u sa ying lo pen yeh ching      K 530

Pu shih ching      K 1176

Pu ssu i kuang p'u sa so shuo ching      K 381

Pu ssu i kung to chu fo so hu nien ching      K 395

P'u ta wang ching      K 877

P'u t'i ch'ang chuang yen t'o lo ni ching      K 1299

P'u t'i ch'ang so shuo i tsu ting lun wang ching      K 1290

P'u t'i hsin kuan shih      K 1205

P'u t'i hsin li hsiang lun      K 1432

P'u t'i hsing ching      K 1121

P'u t'i tzu liang lun      K 585

Pu tseng pu chien ching      K 490

Pu tung shih che t'o lo ni pi mi fa      K 1271

Pu tzu shou i ching      K 737

Sa lo kuo ching      K 503

Sa p'o to p'i ni p'i p'o sha      K 941

Sa p'o to pu p'i ni mo te lo ch'ieh      K 935

Sa po to su li yü nai yeh ching      K 1201

San chuan fa lun ching      K 730

San chü tsu ching yu po t'i she      K 568

San fa tu lun      K 965

San hui ching      K 1025

San kuei wu chieh tz'u hsin yen li kung te ching      K 700

San man t'o pa t'o lo p'u sa ching      K 544

San mi ti pu lun      K 972

San mo chieh ching      K 790

San p'in ti tzu ching      K 522

San shen fan tsan      K 1228c

San shih pa fen kung te su ching      KS 10

San shih wu fo ming li ch'an wen      K 1303

San wu hsing lun      K 622

Seng ch'ieh lo ch'a so chi ching      K 985

Seng chieh mo      K 923

Seng ch'ieh ta ching      K 398

Sha ho pi ch'iu kung te ching      K 851

Sha mi lo ching      K 769

Sha mi shih chieh i tse ching      K 1126

Shan chien lü p'i po sha      K 937

Shan fa fang pien t'o lo ni ching      K 342

Shan lo chang che ching      K 1246

Shan sheng tzu ching      K 718

Shan yeh ching      K 459

Shang chu t'ien tzu so wen ching      K 481

She li fu a p'i t'an lun      K 969

She li fu hui kuo ching      K 546

She li fu mo ho mu lien yu ssu ch'ü ching      K 751

She li fu t'o lo ni ching      K 329

She ta ch'eng lun pen      K 592

She ta ch'eng lun shih      K 590

She ta ch'eng lun shih      K 594

She ta ch'eng lun shih      K 595

She ta ch'eng lun shin lun      K 593

She ta ch'eng lun      K 588

She to ch'eng lun      K 591

She t'ou chien t'ai tzu erh shih pa su ching      K 764

She wei kuo wang meng chien shih shih ching      K 734

She wei kuo wang shih meng ching      K 735

Shen kuan ching      K 874

Shen mao hsi shu ching      K 1477

Shen shen ta hui hsiang ching      K 507

Sheng chia ni fen nu chin kang t'ung tzu p'u sa ch'eng chiu i kuei ching      K 1355

Sheng ch'ih shih t'o lo ni ching      K 1125

Sheng chin kang shou p'u sa i pai pa ming fan tsan      K 1223

Sheng ching      K 799

Sheng ch'uang pei yin t'o lo ni ching      K 332

Sheng chuang yen t'o-lo-ni ching      K 1158

Sheng chün hua shih pai yü ch'ieh t'a ching      K 1118

Sheng chün wang so wen ching      K 1417

Sheng fa yin ching      K 750

Sheng fan ying lo t'o lo ni ching      K 1162

Sheng fo mu hsiao tzu pan-jo po lo mi to ching      K 1090

Sheng fo mu po jo po lo mi to ching      K 1427

Sheng fo mu po jo po lo mi to chiu sung ching i lun      K 1478

Sheng hsü k'ung tsang p'u sa t'o lo ni ching      K 1106

Sheng i k'ung ching      K 1470

Sheng kuan tzu tsai p'u sa fan tsan      K 1186

Sheng kuan tzu tsai p'u sa hsin chen yen yü ch'ieh kuan hsing i kuei      K 1327

Sheng kuan tzu tsai p'u sa i pai pa ming ching      K 1122

Sheng kuan tzu tsai p'u sa kung te tsan      K 1414

Sheng kuan tzu tsai p'u sa pu k'ung wang pi mi hsin t'o lo ni ching      K 1456

Sheng liu tzu ta ming wang t'o lo ni ching      K 1170

Sheng liu tzu tseng shou ta ming t'o lo ni ching      K 1196

Sheng pa ch'ien sung po jo po lo mi to i pai pa ming chen shih yüan i t'o lo ni ching      K 1455

Sheng pao ts'ang shen i kuei ching      K 1154

Sheng ssu wei fan t'ien so wen ching lun      K 562

Sheng ta tsung ch'ih wang ching      K 1164

Sheng to lo p'u sa ching      K 1235

Sheng to lo p'u sa fan tsan      K 1187

Sheng to lo p'u sa i pai pa ming t'o lo ni ching      K 1131

Sheng tsui shang teng ming ju lai t'o lo ni ching      K 1108

Sheng tsui sheng t'o lo ni ching      K 1188

Sheng tsung shih chü i lun      K 1045

Sheng wu neng sheng chin kang huo t'o lo ni ching      K 1157

Sheng yao mu t'o lo ni ching      K 1180

Sheng yen man te chia wei nu wang li ch'eng ta shen yen nien sung fa      K 1351

Shih chi hsiang ching      K 508

Shih chia fang chih      K 1048

Shih chia lo yüeh liu fang li ching      K 656

Shih chia p'u      K 1047

Shih chia shih p'u      K 1049

Shih chih chü shih pa ch'eng jen ching      K 704

Shih chu p'i p'o sha lun      K 584

Shih erh fo ming shen chou chiao liang kung te ch'u chang mieh tsui ching      K 301

Shih erh men lun      K 579

Shih erh p'in sheng ssu ching      K 840

Shih erh t'ou t'o ching      K 504

Shih erh yin yüan lun      K 646

Shih erh yu ching      K 1009

Shih erh yüan sheng hsiang jui ching      K 1127

Shih fa fei fa ching      K 690

Shih fei shih ching      K 857

Shih hao ching      K 1141

Shih i ch'ieh wu wei t'o lo ni ching      K 1457

Shih i hsiang ssu nien ju lai ching      K 756

Shih i mien kuan shih yin shen chou ching      K 309

Shih i mien kuan tzu tsai p'u sa hsin mi yen i kuei ching      K 1286

Shih i mien shen chou hsin ching      K 310

Shih men pien huo lun      K 1079

Shih mo ho yen lun      K 1397

Shih mo nan pen ssu tzu ching      K 691

Shih pa k'ung lun      K 580

Shih pa ni li ching      K 812

Shih pa pei t'o lo ni ching      K 1224j

Shih pa pu lun      K 976

Shih pu shan yeh tao ching      K 1491

Shih shan yeh tao ching      K 548

Shih she lun      K 1484

Shih shih fa wu shih sung      K 1493

Shih shih huo wu fu pao ching      K 699

Shih sung chieh mo pi ch'iu yao yung      K 920

Shih sung lü      K 890

Shih sung pi ch'iu ni po lo t'i mu ch'a chieh pen      K 899

Shih teng kung to ching      K 408

Shih ti ching lun      K 550

Shih ti ching      K 1388

Shih tzu chuang yen wang p'u sa ch'ing wen ching      K 497

Shih tzu fen hsün p'u sa so wen ching      K 340

Shih tzu su t'o so wang tuan jou ching      K 488

Shih tzu yüeh fo pen sheng ching      K 502

Shin li ching      K 1386

Shou chang lun      K 634

Shou ch'ih ch'i fo ming hao so sheng kung te ching      K 484

Shou hsin sui ching      K 871

Shou hu kuo chieh chu t'o lo ni ching      K 1384

Shou hu ta ch'ien kuo t'u ching      K 1096

Shou leng yen ching yao chieh      KS 35

Shou leng yen san mei ching      K 378

Shou p'u t'i hsin chieh i      K 1331

Shou shih shan chieh ching      K 528

Shou sui ching      K 688

Shou yüng san shui yao hsing fa      K 1083

Shu ching      K 710

Shu t'i ch'ieh ching      K 505

Shui mo so p'iao ching      K 733

Shun chung lun i ju ta po jo po lo mi ching      K 589

Shuo tsui yao hsing fa      K 1084

So yü chih huan ching      K 788

Ssu a han mu ch'ao chieh      K 1019

Ssu fen lü hsiang chi chi      KS 13

Ssu fen lü pi ch'iu erh pai wu shih chieh pen      KS 72

Ssu fen lü      K 896

Ssu fen pi ch'iu ni chieh mo fa      K 919

Ssu ho mei ching      K 358

Ssu jen ch'u hsien shih chien ching      K 696

Ssu ni li ching      K 732

Ssu pei ching      K 516

Ssu p'in fa men ching      K 1254

Ssu p'in hsüeh fa ching      K 995

Ssu pu k'o to ching      K 357

Ssu shih erh chang ching      K 778

Ssu shih erh chang ching      KS 49

Ssu ti ching      K 673

Ssu ti lun      K 974

Ssu t'ien wang ching      K 856

Ssu tzu ch'in ching      K 830

Ssu wei lio yao fa      K 1010

Ssu wei ts'eng yu fa ching      K 748

Ssu wu so wei ching      K 1193

Ssu yüan ching      K 820

Su chi li yen mo hsi shou lo t'ien shuo chia lu lo a wei she fa      K 1361

Su hsi ti chieh lo ching      K 432

Su hsi ti chieh lo kung yang fa      K 431

Su ming chih t'o lo ni ching      K 1224f

Su ming chih t'o lo ni      K 1230c

Su p'o hu t'ung tzu ch'ing wen ching      K 428

Sui ch'iu chi te ta tzu tsai t'o lo ni shen chou ching      K 454

Sui hsiang lun      K 962

Sui yung tsun the ching      K 1472

Sun to yeh chih ching      K 884

Ta a lo han nan t'i mi to lo so shuo fa chu chi      K 1046

Ta ai tao pan ni yüan ching      K 754

Ta ai t'o lo ni ching      K 1233

Ta an pan shou i ching      K 806

Ta chang fu lun      K 615

Ta ch'eng a p'i ta mo chi lun      K 572

Ta ch'eng a p'i ta mo tsa chi lun      K 576

Ta ch'eng chang chen lun      K 620

Ta ch'eng ch'eng yeh lun      K 603

Ta ch'eng ch'i hsin lun      K 616

Ta ch'eng ch'i hsin lun      K 623

Ta ch'eng chi p'u sa hsüeh lun      K 1488

Ta ch'eng chieh ching      K 1195

Ta ch'eng chuang yen ching lun      K 586

Ta ch'eng chuang yen pao wang ching      K 1088

Ta ch'eng chung kuan shih lun      K 1482

Ta cheng chü wang ching      K 1234

Ta ch'eng erh shih sung lun      K 1445

Ta ch'eng fa chieh wu ch'a pieh lun      K 639

Ta ch'eng fa chieh wu ch'a pieh lun      K 640

Ta ch'eng hsiu hsing p'u sa hsing men chu ching yao      K 989

Ta ch'eng jih tzu wang so wen ching      K 1100

Ta ch'eng ju chu fo ching chieh chih kuang ming chuang yen ching      K 1489

Ta ch'eng kuan hsiang man na lo ching chu e ch'ü ching      K 1221

Ta ch'eng kuang pai lun shih lun      K 583

Ta ch'eng kuang wu yün lun      K 618

Ta ch'eng li ch'ü liu po lo mi to ching      K 1381

Ta ch'eng liu chuan chu yu ching      K 494

Ta ch'eng mi yen ching      K 417

Ta ch'eng mi yen ching      K 1344

Ta ch'eng pa ta man na lo ching      K 1215

Ta ch'eng pai fa ming men lun pen shih fen chung lüeh lu ming shu      K 644

Ta ch'eng pao yao i lun      K 1475

Ta ch'eng pao yüeh t'ung tzu wen fa ching      K 1145

Ta ch'eng pen sheng hsin t'i kuan ching      K 1385

Ta ch'eng p'o yu lun      K 1433

Ta ch'eng p'u sa ts'ang cheng fa ching      K 1487

Ta ch'eng pu ssu i shen t'ung ching chieh ching      K 1425

Ta ch'eng san chü ch'an hui ching      K 541

Ta ch'eng shan chien pien hua wen shu shih li wen fa ching      K 1099

Ta ch'eng she li so tan mo ching      K 1191

Ta ch'eng sheng chi hsiang ch'ih shih t'o lo ni ching      K 1094

Ta ch'eng sheng wu liang shou chüeh ting kuang ming wang ju lai t'o lo ni ching      K 1089

Ta ch'eng ssu fa ching      K 485

Ta ch'eng ta fang kuang fo kuan ching      K 1479

Ta ch'eng tsao hsiang kung te ching      K 419

Ta ch'eng wei shih lun      K 610

Ta ch'eng wu liang shou chuang yen ching      K 1199

Ta ch'eng wu yün lun      K 619

Ta ch'eng yü ch'ieh chin kang hsing hai man shu shih li ch'ien pei ch'ien po ta chiao wang ching      K 1272

Ta ch'eng yü ch'ieh chin kang hsing hai man shu shih li ch'ien pei ch'ien po ta chiao wang ching      K 1272a

Ta ch'eng yüan sheng lun      K 1337

Ta chi fa men ching      K 1429

Ta chi hsiang t'ien nü shih erh ch'i i po pa ming wu kou ta ch'eng ching      K 1284

Ta chi hsiang t'ien nü shih erh ming hao ching      K 1288

Ta chi hsiang t'o lo ni ching      K 1238a

Ta chi hui cheng fa ching      K 1412

Ta ch'i pao t'o lo ni ching      K 450

Ta chi ta hsü k'ung ts'ang p'u sa so wen ching      K 1339

Ta chia she pen ching      K 831

Ta chia she wen ta pao chi cheng fa ching      K 1123

Ta chien ku p'o lo men yüan ch'i ching      K 1453

Ta chih tu lun      K 549

Ta chin kang hsiang t'o-lo-ni ching      K 1144

Ta chin kang miao kao shan lou ko t'o-lo-ni      K 1150

Ta chin se k'ung chiao wang chou ching      K 305

Ta chin se k'ung chiao wang chou ching      K 306

Ta chou k'an ting chung ching mu lu      K 1058

Ta chuang yen lun ching      K 587

Ta chü shen chou ching      K 434

Ta fa chü t'o lo ni ching      K 388

Ta fa ku ching      K 416

Ta fang kuang fo hua yen ching ju fa chieh p'in ssu shih erh tzu kuan men      K 1329

Ta fang kuang fo hua yen ching ju pu ssu i chieh t'o ching chieh p'u hsien hsing yüan p'in.      KS 52

Ta fang kuang fo hua yen ching sou hsüan fen ch'i t'ung chih fang kuei      K 1506

Ta fang kuang fo hua yen ching su      KS 1

Ta fang kuang fo hua yen ching sui su yen i ch'ao      KS 2

Ta fang kuang fo hua yen ching      K 1262

Ta fang kuang fo hua yen ching      KS 15

Ta fang kuang fo hua yen ching      KS 16

Ta fang kuang fo hua yen ching      KS 17

Ta fang kuang ju lai pi mi tsang ching      K 413

Ta fang kuang ju lai ts'ang ching      K 1359

Ta fang kuang man shu shih li ching      K 1276

Ta fang kuang p'u sa tsang ching chung wen shu shih li ken pen i tzu t'o lo ni ching      K 299

Ta fang kuang p'u sa ts'ang wen shu shih li ken pen i kuei ching      K 1138

Ta fang kuang shan ch'iao fang pien ching      K 1424

Ta fang kuang tsung ch'ih pao kuang ming ching      K 1095

Ta fang kuang wei ts'eng yu ching shan ch'iao fang pien p'in      K 1421

Ta fang kuang yüan chiao hsiu to lo liao i ching      K 400

Ta fang pien fo pao en ching      K 402

Ta fang teng ju lai tsang ching      K 360

Ta fang teng t'o lo ni ching      K 397

Ta fo ting ju lai mi yin hsiu cheng liao i chu p'u sa wan hsing shou leng yen ching      K 426

Ta han lin sheng nan na t'o lo ni ching      K 1104

Ta hsü k'ung ts'ang p'u sa nien sung fa      K 1324

Ta hu ming ta t'o lo ni ching      K 1102

Ta hua yen chang che wen fo na lo yen li ching      K 1382

Ta i ching      K 499

Ta jih ching liao she nien sung sui hsing fa      K 1362

Ta k'ung ch'iao chou wang ching      K 303

Ta k'ung ch'iao ming wang hua hsiang t'an ch'ang i kuei      K 1375

Ta lo chin kang pu k'ung chen shih san mei yeh ching po jo po lo mi to li ch'ü shih      K 1333

Ta lo chin kang pu k'ung chen shih san mo yeh ching      K 1275

Ta lo chin kang sa t'o hsiu hsing ch'eng chiu i kuei      K 1347

Ta lou t'an ching      K 662

Ta mo li chih p'u sa ching      K 1156

Ta pan nieh p'an ching      K 652

Ta pan nieh p'an ching      K 1403

Ta pao chi ching lun      K 552

Ta pao fu mu en chung ching      KS 69

Ta pao kuang po lou ko shan chou pi mi t'o lo ni ching      K 1298

Ta pi ch'iu san ch'ien wei i      K 940

Ta p'i lu che na ch'eng fo shen pien chia ch'ih ching liao shih ch'i chih nien sung sui hsing fa      K 1364

Ta p'i lu che na ch'eng fo shen pien chia ch'ih ching      K 427

Ta p'u hsien t'o lo ni ching      K 441

Ta san mo jo ching      K 1179

Ta sha men po i chieh mo fa      K 917

Ta sheng i ching      K 1410

Ta sheng t'ien huan hsi shuang shen p'i na yeh chia fa      K 1378

Ta sheng wen shu shih li p'u sa fo ch'a kung te chuang yen ching      K 1341

Ta sheng wen shu shih li p'u sa tsan fo fa shen li      K 1330

Ta t'ang chen yüan hsü k'ai yüan shih chiao lu      K 1398

Ta t'ang hsi yü chi      K 1065

Ta t'ang hsi yü ch'iu fa kao seng chuan      K 1072

Ta t'ang nei tien lu      K 1057

Ta t'ang pao ta i ssu sui hsü chen yüan shih chiao lu      K 1399

Ta t'o lo ni mo fa chung i tzu hsin chou ching      K 424

Ta t'sang i lan chi      K 1504

Ta tsung ti hsüan wen pen lun      K 1396

Ta tz'u en ssu san ts'ang fa shih chuan      K 1071

Ta tzu tsai t'ien tzu yin ti ching      K 1147

Ta wei te chin lun fo ting ch'ih sheng kuang ju lai hsiao ch'u i ch'ieh tsai nan t'o lo ni ching      K 1171

Ta wei li wu shu se mo ming wang ching      K 1266

Ta wei nu wu ch'u se mo i kuei ching      K 1356

Ta wei to t'o lo ni ching      K 389

Ta yao ch'a nü huan hsi mu ping ai tzu ch'eng chiu fa      K 1348

Ta yü shih ching      K 853

Ta yün lun ch'ing yü ching      K 1294

T'ai tzui ying pen ch'i ching      K 775

T'an t'e lo mo yu chu ching      K 438c

T'an wu te lu pu tsa chieh mo      K 918

T'an wu te pu ssu fen lü shan pu sui chi chieh mo      K 922

T'ang hsien shih fan      KS 84

T'ang hu fa sha men fa lin pieh chuan      K 1400

Tang lai pien ching      K 518

Tao hsüan lü shih kan t'ung lu      K 1070

Tao ti ching      K 986

Tao yü ching      K 272

Te kuang t'ai tzu ching      K 479

Te tao t'i ch'eng hsi chang ching      K 793

Teng chih yin yüan ching      K 828

Ti li san mei yeh pu tung tsun wei nu wang shih che nien sung fa      K 1285

T'i p'o p'u sa chuan      K 1040

T'i p'o p'u sa p'o leng ch'ieh ching chung wai tao hsiao ch'eng ssu tsung lan      K 645

T'i p'o p'u sa shih leng ch'ieh ching chung wai tao hsiao ch'eng nieh p'an lun      K 642

Ti shih p'o jo po lo mi to hsin ching      K 1190

Ti shih so wen ching      K 1252

Ti shih yen pi mi ch'eng chiu i kuei      K 1416

Ti tzu ssu fu sheng ching      K 842

T'ieh ch'eng ni li ching      K 684

T'ien ch'ing wen ching      K 881

T'ien tsun ch'io wen huang shen chou ching      KS 9

T'ien tsun shuo a yü wang p'i yü ching      K 1015

T'ien wang t'ai tzu p'i lo ching      K 513

Ting sheng wang ku shih ching      K 676

Ting sheng wang yin yüan ching      K 1469

T'o lin ni po ching      K 348

T'o to ni chi ching      K 308

T'o-lo-ni tsa chi      K 1051

Tou t'iao ching      K 701

Ts' ang ch'eng fa shu      KS 53

Tsa a han ching      K 745

Tsa a p'i t'an hsin lun      K 960

Tsa pao tsang ching      K 1001

Tsa p'i yü ching      K 1007

Tsa p'i yü ching      K 1014

Tsa p'i yü ching      K 1016

Tsa ts'ang ching      K 767

Tsan fa chieh sung      K 1115

Tsan kuan shih yin p'u sa sung      K 1031

Tsan yang sheng te to lo p'u sa i pai pa ming ching      K 1120

Tsao li hsing hsiang fu pao ching      K 280

Tsao t'a kung te ching      K 498

Tseng hui t'o lo ni ching      K 1198

Tseng i a han ching      K 649

Tso ch'an san mei ching      K 991

Tso fo hsing hsiang ching      K 281

Tsu t'ang chi      K 1503

Tsui fu pao ying ching      K 838

Tsui shang i t'o lo ni ching      K 1169 (XXXIV:91)

Tsui shang ken pen ta lo chin kang pu k'ung san mei ta chiao wang ching      K 1256

Tsui shang pi mi na na t'ien ching      K 1251

Tsui sheng fo ting t'o lo ni ching ch'u yeh chang chou ching      K 322

Tsui sheng fo ting t'o lo ni ching      K 1091

Tsui sheng miao chi hsiang ken pen chih tsui shang pi mi i ch'ieh ming i san mo ti fen      K 1419

Tsui sheng ta ch'eng chin kang ta chiao pao wang ching      K 1203

Tsui sheng wen p'u sa shih chu ch'u kou tuan chieh ching      K 382

Tsui yeh ying pao chiao hua ti yü ching      K 781

Tsun na ching      K 1231

Tsun p'o hsü mi p'u sa so chi lun      K 963

Tsun shang ching      K 707

Tsun sheng p'u sa so wen i ch'ieh chu fa ju wu liang men t'o lo ni ching      K 335

Tsun sheng ta ming wang ching      K 1165

Tsung ching lu      K 1499

Tu pu t'o lo ni mu      K 1336

Tung fang tsui sheng teng wang ju lai ching      K 350

Tung fang tsui sheng teng wang t'o lo ni ching      K 349

Tzu ai ching      K 832

Tz'u pei tao ch'ang ch'an fa      K 1512

Tz'u shih p'u sa shih yüan t'o lo ni ching      K 1224g

Tz'u shih p'u sa so shuo ta ch'eng yüan sheng tao kan yü ching      K 1297

Tz'u shih p'u sa t'o lo ni      K 1230d

Tzu shih son mei ching      K 273

Tzu-k'uei shan pu wen      KS 31

Wai tao wen sheng ta ch'eng fa wu wo i ching      K 1128

Wang fa cheng li lun      K 574

Wei chi chin kang chin pai pien fa ching      K 1264

Wei chi chin kang shuo shen t'ung ta man t'o lo ni fa shu ling yao men      K 1265

Wei jih tsa nan ching      K 992

Wei lai hsing su chieh ch'ien fo ming ching      K 393

Wei sheng yüan ching      K 821

Wei shih erh shih lun      K 608

Wei shih lun      K 613

Wei shih san shih lun sung      K 609

Wei ts'eng yu cheng fa ching      K 1408

Wei ts'eng yu yin yüan ching      K 383

Wen shih hsi yü chung seng ching      K 367

Wen shu hui kuo ching      K 538

Wen shu shih li ching lü ching      K 537

Wen shu shih li fa pao ts'ang t'o lo ni ching      K 435

Wen shu shih li fa yüan ching      K 1029

Wen shu shih li hsing ching      K 267

Wen shu shih li i po pa ming fan tsan      K 1178

Wen shu shih li po nieh p'an ching      K 470

Wen shu shih li p'u sa chi chu hsien so shuo chi hsing shih jih shan e su yao ching      K 1367

Wen shu shih li p'u sa ken pen ta chiao wang ching chin ch'ih niao wang p'in      K 1352

Wen shu shih li p'u sa wen p'u t'i ching lun      K 560

Wen shu shih li wen ching      K 412

Wen shu shih li wen p'u sa shu ching      K 418

Wen shu wen ching tzu mu p'in      K 1309

Wen t'o chieh wang ching      K 681

Wu ch'ang ching      K 870

Wu ch'ien wu pai fu ming shen chou chu chang mieh tsui ching      K 394

Wu erh p'ing teng tsui shang yü ch'ieh ta chiao wang ching      K 1434

Wu fo ting san mei t'o lo ni ching      K 423

Wu hsiang ssu ch'en lun      K 629

Wu kou ching kuang ta t'o lo ni ching      K 352

Wu kou yu p'o i wen ching      K 855

Wu k'u chang chü ching      K 797

Wu k'ung pu shih ching      K 841

Wu liang kung te t'o lo ni ching      K 1224i

Wu liang men p'o mo t'o lo ni ching      K 326

Wu liang men wei mi ch'ih ching      K 324

Wu liang shou ching yu po t'i she yüan sheng chieh      K 565

Wu liang shou ju lai kuan hsing kung yang i kuei      K 1312

Wu liang shou ta chih t'o lo ni      K 1230b

Wu men ch'an ching yao yung fa      K 1006

Wu ming lo ch'a chi      K 1033 (XXX:636)

Wu mu tzu ching      K 768

Wu neng sheng fan wang ju lai chuang yen t'o-lo-ni ching      K 1093

Wu neng sheng ta ming hsin t'o-lo-ni ching      K 1130

Wu neng sheng ta ming t'o-lo-ni ching      K 1136

Wu neng sheng ta ming wang t'o lo ni ching      K 1110

Wu shang ch'u ching      K 861

Wu shih p'i p'o sha lun      K 970

Wu shih sung sheng p'an jo po lo mi ching      K 1192

Wu so yu p'u sa ching      K 409

Wu ta shih ching      K 1471

Wu tzu t'o lo ni sung      K 1345

Wu wang ching      K 863

Wu wei shou so wen ta ch'eng ching      K 1468

Wu wei t'o lo ni ching      K 1232

Wu wu fan fu ching      K 847

Wu yai chi tsung chih fa men ching      K 334

Wu yin pi yü ching      K 743

Wu yün chieh k'ung ching      K 731

Yang chüeh chi ching      K 727

Yang chüeh mo ching      K 708

Yang chüeh mo lo ching      K 410

Yeh ch'eng chiu lun      K 602

Yeh ch'i ching      K 844

Yeh i kuan tzu tsai p'u sa ching      K 1305

Yen lo wang wu t'ien shih che ching      K 682

Yen shou miao men t'o lo ni ching      K 1236

Yen tao su yeh ching      K 364

Yin ch'ih ju ching      K 807

Yin ming cheng li men lun pen      K 604

Yin ming cheng li men lun      K 606

Yin ming ju cheng li lun      K 607

Yin yüan seng hu ching      K 858

Ying fa ching      K 709

Ying wu ching      K 695

Yu jao fo t'a kung te ching      K 486

Yu p'o i ching hsing fa men ching      K 500

Yu p'o i to she chia ching      K 714

Yu p'o sai chieh ching      K 526

Yu p'o sai wu chieh wei i ching      K 536

Yu p'o se wu chieh hsiang ching      K 930

Yu te nü so wen ta ch'eng ching      K 489

Yu-po-li wen fo ching      K 921

Yü ch'ieh chin kang ting ching Su tzu mu p'in      K 1370

Yü ch'ieh lien hua pu nien sung fa      K 1325

Yü ch'ieh shih ti lun shih      K 575

Yü ch'ieh shih ti lun      K 570

Yü ch'ieh ta chiao wang ching      K 1220

Yü chih hsiao yao yung      K 1260

Yü chih lien hua hsin lun hui wen chieh sung      K 1258

Yü chih pi ts'ang ch'üan      K 1259

Yü chih yüan shih      K 1261

Yü hsiang kung te ching      K 284

Yü lan p'en ching      K 277

Yü pao t'o lo ni ching      K 1295

Yü yeh ching      K 771

Yü yeh nü ching      K 772

Yüan ch'i ching      K 736

Yüan pen chih ching      K 669

Yüan sheng lun      K 641

Yüan sheng shu ching      K 1413

Yüeh kuang p'u sa ching      K 1173

Yüeh ming p'u sa ching      K 466

Yüeh nan ching      K 794

Yüeh shang nü ching      K 415

Yüeh yü ching      K 1447